Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 1

HYSBYSIAD YNGHYLCH GWELLIANNAU NOTICE OF AMENDMENTS

Cyflwynwyd ar 14 Mehefin 2022 Tabled on 14 June 2022

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Tertiary Education and Research (Wales) Bill

Laura Anne Jones 79

Section 9, page 3, after line 30, insert—

‘( ) provide resources to increase the numbers of people participating in tertiary education provided in Wales through the medium of Welsh;’.

Adran 9, tudalen 3, ar ôl llinell 30, mewnosoder—

‘( ) darparu adnoddau i gynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn addysg drydyddol a ddarperir yng Nghymru drwy gyfrwng y Gymraeg;’.

Laura Anne Jones 80

Section 9, page 4, after line 6, insert—

‘( ) the provision of resources to increase the numbers of people participating in tertiary education provided in Wales through the medium of Welsh,’.

Adran 9, tudalen 4, ar ôl llinell 6, mewnosoder—

‘( ) darparu adnoddau i gynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn addysg drydyddol a ddarperir yng Nghymru drwy gyfrwng y Gymraeg,’.

Laura Anne Jones 81

Page 7, after line 25, insert a new section—

‘[ ] Duties of providers of higher education to take steps to secure freedom of speech

(1) The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must take the steps that, having particular regard to the importance of freedom of speech, are reasonably practicable for it to take in order to achieve the objective in subsection (2).

(2) That objective is securing freedom of speech within the law for—

(a) staff of the provider,

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 2

(b) members of the provider,

(c) students of the provider, and

(d) visiting speakers.

(3) The objective in subsection (2) includes securing that—

(a) the use of any premises of the provider is not denied to any individual or body on the grounds specified in subsection (4), and

(b) the terms on which such premises are provided are not to any extent based on such grounds.

(4) The grounds referred to in subsection (3)(a) and (3)(b) are—

(a) in relation to an individual, their ideas, beliefs or views;

(b) in relation to a body, its policy or objectives or the ideas, beliefs or views of any of its members.

(5) The objective in subsection (2), so far as relating to academic staff, includes securing their academic freedom.

(6) In this section and section [section to be inserted by amendment 83], “academic freedom”, in relation to the academic staff of a tertiary education provider in Wales that provides higher education, means their freedom within the law and within their field of expertise—

(a) to question and test received wisdom, and

(b) to put forward new ideas and controversial or unpopular opinions, without placing themselves at risk of being adversely affected in any of the ways described in subsection (7).

(7) Those ways are—

(a) loss of their jobs or privileges at the provider;

(b) the likelihood of their securing promotion or different jobs at the provider being reduced.

(8) The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must take the steps that, having particular regard to the importance of freedom of speech, are reasonably practicable for it to take in order to achieve the objective in subsection (9).

(9) That objective is securing that, where a person applies to become a member of academic staff of the provider, the person is not adversely affected in relation to the application because they have exercised their freedom within the law and within their field of expertise to do the things referred to in subsection (6)(a) and (b).

(10) In this section and sections [section to be inserted by amendment 82] and [section to be inserted by amendment 83] references to freedom of speech include the freedom to express ideas, beliefs and views without suffering adverse consequences.’.

Tudalen 7, ar ôl llinell 25, mewnosoder adran newydd—

‘[ ] Dyletswyddau darparwyr addysg uwch i gymryd camau i sicrhau rhyddid mynegiant

(1) Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu

addysg uwch gymryd y camau y mae’n rhesymol ymarferol iddo eu cymryd, gan roi sylw

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 3

penodol i bwysigrwydd rhyddid mynegiant, er mwyn cyflawni’r amcan yn is-adran (2).

(2) Yr amcan hwnnw yw sicrhau rhyddid mynegiant o fewn y gyfraith i—

(a) staff y darparwr,

(b) aelodau’r darparwr,

(c) myfyrwyr y darparwr, a

(d) siaradwyr gwadd.

(3) Mae’r amcan yn is-adran (2) yn cynnwys sicrhau—

(a) na wrthodir y defnydd o unrhyw fangre sy’n eiddo i’r darparwr i unrhyw unigolyn na chorff ar y seiliau a bennir yn is-adran (4), a

(b) nad yw’r telerau y darperir mangre o’r fath arnynt yn seiliedig i unrhyw raddau ar seiliau o’r fath.

(4) Y seiliau y cyfeirir atynt yn is-adrannau (3)(a) a (3)(b) yw—

(a) mewn perthynas ag unigolyn, ei syniadau, ei gredoau neu ei farn;

(b) mewn perthynas â chorff, ei bolisi neu ei amcanion neu syniadau, credoau neu farn unrhyw un o’i aelodau.

(5) Mae’r amcan yn is-adran (2), i’r graddau y mae’n ymwneud â staff academaidd, yn

cynnwys sicrhau eu rhyddid academaidd.

(6) Yn yr adran hon ac adran [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 83], ystyr “rhyddid academaidd”, mewn perthynas â staff academaidd darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch, yw eu rhyddid o fewn y gyfraith ac o fewn eu maes arbenigedd—

(a) i gwestiynu a phrofi doethineb cyffredin, a

(b) i gyflwyno syniadau newydd a lleisio barn ddadleuol neu amhoblogaidd, heb eu rhoi eu hunain mewn perygl o effaith andwyol mewn unrhyw un o’r ffyrdd a ddisgrifir yn is-adran (7).

(7) Y ffyrdd hynny yw—

(a) colli eu swyddi neu freintiau yn y darparwr;

(b) llai o debygolrwydd iddynt sicrhau dyrchafiad neu swyddi gwahanol yn y darparwr.

(8) Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch gymryd y camau y mae’n rhesymol ymarferol iddo eu cymryd, gan roi sylw penodol i bwysigrwydd rhyddid mynegiant, er mwyn cyflawni’r amcan yn is-adran (9).

(9) Yr amcan hwnnw yw sicrhau, pan fo person yn gwneud cais i fod yn aelod o staff academaidd y darparwr, nad oes effaith andwyol ar y person mewn perthynas â’r cais oherwydd ei fod wedi arfer ei ryddid o fewn y gyfraith ac o fewn ei faes arbenigedd i wneud y pethau y cyfeirir atynt yn is-adrannau (6)(a) a (b).

(10) Yn yr adran hon ac adrannau [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 82] a [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 83], mae cyfeiriadau at ryddid mynegiant yn cynnwys y rhyddid i fynegi syniadau, credoau a barn heb ddioddef canlyniadau andwyol.’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 4

Laura Anne Jones 82

Page 7, after line 25, insert a new section—

‘[ ] Code of practice

(1) The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must, with a view to facilitating the discharge of the duty in section [section to be inserted by amendment 81](1), maintain a code of practice setting out the matters referred to in subsection (2).

(2) Those matters are—

(a) the provider’s values relating to freedom of speech and an explanation of how those values uphold freedom of speech,

(b) the procedures to be followed by staff and students of the provider in connection with the organisation of—

(i) meetings which are to be held on the provider’s premises and which fall within any class of meeting specified in the code, and

(ii) other activities which are to take place on those premises and which fall within any class of activity so specified,

(c) the conduct required of such persons in connection with any such meeting or activity, and

(d) the criteria to be used by the provider in making decisions about whether to allow the use of premises and on what terms.

(3) The code of practice may deal with such other matters as the governing body considers appropriate.

(4) The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must take the steps that are reasonably practicable for it to take (including where appropriate the initiation of disciplinary measures) in order to secure compliance with its code of practice.

(5) The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must, at least once a year, bring to the attention of all of its students—

(a) the provisions of section [section to be inserted by amendment 81], and

(b) its code of practice under this section.’.

Tudalen 7, ar ôl llinell 25, mewnosoder adran newydd—

‘[ ] Cod ymarfer

(1) Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch, gyda golwg ar hwyluso’r gwaith o gyflawni’r ddyletswydd yn adran [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 81](1), gynnal cod ymarfer yn nodi’r materion y cyfeirir atynt yn is-adran (2).

(2) Y materion hynny yw—

(a) gwerthoedd y darparwr yn ymwneud â rhyddid mynegiant ac esboniad o sut y mae’r gwerthoedd hynny yn cynnal rhyddid mynegiant,

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 5

(b) y gweithdrefnau i’w dilyn gan staff a myfyrwyr y darparwr mewn cysylltiad â threfnu—

(i) cyfarfodydd sydd i’w cynnal ar fangre y darparwr ac sy’n dod o dan unrhyw ddosbarth o gyfarfod a bennir yn y cod, a

(ii) gweithgareddau eraill sydd i’w cynnal ar y fangre honno ac sy’n dod o dan unrhyw ddosbarth o weithgaredd a bennir felly,

(c) yr ymddygiad sy’n ofynnol gan bersonau o’r fath mewn cysylltiad ag unrhyw gyfarfod neu weithgaredd o’r fath, a

(d) y meini prawf i’w defnyddio gan y darparwr wrth wneud penderfyniadau ynghylch pa un ai i ganiatáu’r defnydd o’r fangre ac ar ba delerau.

(3) Caiff y cod ymarfer ymdrin ag unrhyw faterion eraill y mae’r corff llywodraethu yn ystyried eu bod yn briodol.

(4) Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch gymryd y camau y mae’n rhesymol ymarferol iddo eu cymryd (gan gynnwys cychwyn mesurau disgyblu pan fo’n briodol) er mwyn sicrhau cydymffurfedd â’i god ymarfer.

(5) Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch, o leiaf unwaith y flwyddyn, ddwyn i sylw ei holl fyfyrwyr—

(a) darpariaethau adran [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 81], a

(b) ei god ymarfer o dan yr adran hon.’.

Laura Anne Jones 83

Page 7, after line 25, insert a new section—

‘[ ] Duty to promote the importance of freedom of speech and academic freedom

The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must promote the importance of—

(a) freedom of speech within the law, and

(b) academic freedom for academic staff of tertiary education providers in Wales.’.

Tudalen 7, ar ôl llinell 25, mewnosoder adran newydd—

‘[ ] Dyletswydd i hybu pwysigrwydd rhyddid mynegiant a rhyddid academaidd

Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch hybu pwysigrwydd—

(a) rhyddid mynegiant o fewn y gyfraith, a

(b) rhyddid academaidd i staff academaidd darparwyr addysg drydyddol yng Nghymru.’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 6

Laura Anne Jones 84

Page 7, after line 25, insert a new section—

‘[ ] Enforcement

A failure in respect of a performance of a duty by or under sections [section to be inserted by amendment 81], [section to be inserted by amendment 82] or [section to be inserted by amendment 83] does not confer a cause of action at private law.’.

Tudalen 7, ar ôl llinell 25, mewnosoder adran newydd—

‘[ ] Gorfodi

Nid yw methiant mewn cysylltiad â chyflawni dyletswydd gan adran [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 81], [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 82] neu [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 83] neu oddi tani yn rhoi sail i achos mewn cyfraith breifat.’.

Laura Anne Jones 85

Section 21, page 9, line 9, leave out subsection (7) and insert—

‘( ) The power to make a direction under this section is exercisable by statutory instrument.

( ) A statutory instrument containing a direction under this section may not be made unless the Welsh Ministers have consulted the relevant Committee of Senedd Cymru.’.

Adran 21, tudalen 9, llinell 9, hepgorer is-adran (7) a mewnosoder—

‘( ) Mae’r pŵer i wneud cyfarwyddyd o dan yr adran hon yn arferadwy drwy offeryn statudol.

( ) Ni chaniateir i offeryn statudol sy’n cynnwys cyfarwyddyd o dan yr adran hon gael ei wneud oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi ymgynghori â’r Pwyllgor perthnasol yn Senedd Cymru.’.

Laura Anne Jones 86

Section 54, page 26, after line 32, insert—

‘( ) For the purposes of this section “higher education” includes degree apprenticeships.

( ) In subsection (first subsection to be inserted by this amendment) “degree apprenticeship” means any course which combines part-time higher education and an approved Welsh apprenticeship, as defined in section 109.’.

Adran 54, tudalen 26, ar ôl llinell 32, mewnosoder—

‘( ) At ddibenion yr adran hon, mae “addysg uwch” yn cynnwys gradd-brentisiaethau.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 7

( ) Yn is-adran (yr is-adran gyntaf sy'n cael ei mewnosod gan y gwelliant hwn) ystyr “gradd- brentisiaeth” yw unrhyw gwrs sy’n cyfuno addysg uwch ran-amser a phrentisiaeth Gymreig gymeradwy, fel y’i diffinnir yn adran 109.’.

Laura Anne Jones 87

Section 83, page 42, after line 33, insert—

‘( ) No regulations may be made under subsection (4) unless the Welsh Ministers have first—

(a) published a draft of the regulations at least four weeks before the regulations are laid before the Senedd,

(b) consulted with such persons as they consider appropriate, and

(c) published a report setting out the details of the consultation exercise and responses to it.’.

Adran 83, tudalen 42, ar ôl llinell 35, mewnosoder—

‘( ) Ni chaniateir gwneud rheoliadau o dan is-adran (4) oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi gwneud y canlynol yn gyntaf—

(a) cyhoeddi drafft o'r rheoliadau o leiaf bedair wythnos cyn i'r rheoliadau gael eu gosod gerbron y Senedd,

(b) ymgynghori â'r personau hynny y maent yn ystyried eu bod yn briodol, ac

(c) cyhoeddi adroddiad yn nodi manylion yr ymgynghoriad a'r ymatebion iddo.’.

Laura Anne Jones 88

Section 93, page 49, after line 8, insert—

‘( ) No regulations may be made under subsection (3) unless the Welsh Ministers have first—

(a) published a draft of the regulations at least four weeks before the regulations are laid before the Senedd,

(b) consulted with such persons as they consider appropriate, and

(c) published a report setting out the details of the consultation exercise and responses to it.’.

Adran 93, tudalen 49, ar ôl llinell 9, mewnosoder—

‘( ) Ni chaniateir gwneud rheoliadau o dan is-adran (3) oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi gwneud y canlynol yn gyntaf—

(a) cyhoeddi drafft o'r rheoliadau o leiaf bedair wythnos cyn i'r rheoliadau gael eu gosod gerbron y Senedd,

(b) ymgynghori â'r personau hynny y maent yn ystyried eu bod yn briodol, ac

(c) cyhoeddi adroddiad yn nodi manylion yr ymgynghoriad a'r ymatebion iddo.’.

Laura Anne Jones 89

Section 93, page 49, after line 37, insert—

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 8

‘( ) No regulations may be made under subsection (7)(b) unless the Welsh Ministers have first—

(a) published a draft of the regulations at least four weeks before the regulations are laid before the Senedd,

(b) consulted with such persons as they consider appropriate, and

(c) published a report setting out the details of the consultation exercise and responses to it.’.

Adran 93, tudalen 49, ar ôl llinell 36, mewnosoder—

‘( ) Ni chaniateir gwneud rheoliadau o dan is-adran (7)(b) oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi gwneud y canlynol yn gyntaf—

(a) cyhoeddi drafft o'r rheoliadau o leiaf bedair wythnos cyn i'r rheoliadau gael eu gosod gerbron y Senedd,

(b) ymgynghori â'r personau hynny y maent yn ystyried eu bod yn briodol, ac

(c) cyhoeddi adroddiad yn nodi manylion yr ymgynghoriad a'r ymatebion iddo.’.

Laura Anne Jones 90

Section 96, page 50, line 31, after ‘or’, insert ‘subject to subsection (sub-section to be inserted by amendment 91),’.

Adran 96, tudalen 50, llinell 32, ar ôl ‘neu’, mewnosoder ‘, yn ddarostyngedig i is-adran (yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 91),’.

Laura Anne Jones 91

Section 96, page 51, after line 39, insert—

‘( ) The Welsh Ministers may secure the provision of financial resources under subsection (1) only where such provision is to be applied for the purposes of—

(a) implementing or adhering to any employability and skills programmes published on the gov.wales website, or

(b) the exercise by the Welsh Ministers of their powers under section 122(1) of the Education Act 2002 (c.32).’.

Adran 96, tudalen 51, ar ôl llinell 39, mewnosoder—

‘( ) Caiff Gweinidogion Cymru sicrhau bod adnoddau ariannol yn cael eu darparu o dan is- adran (1) dim ond pan fo darpariaeth o’r fath i’w chymhwyso at ddibenion—

(a) gweithredu unrhyw raglenni cyflogadwyedd a sgiliau a gyhoeddir ar wefan llyw.cymru neu lynu wrth y rhaglenni hynny, neu

(b) arfer gan Weinidogion Cymru eu pwerau o dan adran 122(1) o Ddeddf Addysg 2002 (p.32).’.

Laura Anne Jones 92

Section 99, page 53, line 31, after ‘or’, insert ‘subject to subsection (sub-section to be inserted by amendment 93)’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 9

Adran 99, tudalen 53, llinell 34, ar ôl ‘neu’, mewnosoder ‘, yn ddarostyngedig i is-adran (yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 93),’.

Laura Anne Jones 93

Section 99, page 53, after line 33, insert—

‘( ) The Welsh Ministers may exercise their powers under subsection (1) for the purposes of—

(a) implementing or adhering to any employability and skills programmes published on the gov.wales website, or

(b) the exercise by the Welsh Ministers of their powers under section 122(1) of the Education Act 2002 (c.32).’.

Adran 99, tudalen 53, ar ôl llinell 36, mewnosoder—

‘( ) Caiff Gweinidogion Cymru arfer eu pwerau o dan is-adran (1) at ddibenion—

(a) gweithredu unrhyw raglenni cyflogadwyedd a sgiliau a gyhoeddir ar wefan llyw.cymru neu lynu wrth y rhaglenni hynny, neu

(b) arfer gan Weinidogion Cymru eu pwerau o dan adran 122(1) o Ddeddf Addysg 2002 (p.32).’.

Laura Anne Jones 94

Section 102, page 55, line 6, after ‘or’, insert ‘subject to subsection (sub-section to be inserted by amendment 95),’.

Adran 102, tudalen 55, llinell 6, ar ôl ‘neu’, mewnosoder ‘, yn ddarostyngedig i is-adran (yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 95),’.

Laura Anne Jones 95

Section 102, page 56, after line 8, insert—

‘( ) The Welsh Ministers may secure the provision of financial resources under subsection (1) only where such provision is to be applied for the purposes of—

(a) implementing or adhering to any employability and skills programmes published on the gov.wales website, or

(b) the exercise by the Welsh Ministers of their powers under section 122(1) of the Education Act 2002 (c.32).’.

Adran 102, tudalen 56, ar ôl llinell 8, mewnosoder—

‘( ) Caiff Gweinidogion Cymru sicrhau bod adnoddau ariannol yn cael eu darparu o dan is- adran (1) dim ond pan fo darpariaeth o’r fath i’w chymhwyso at ddibenion—

(a) gweithredu unrhyw raglenni cyflogadwyedd a sgiliau a gyhoeddir ar wefan llyw.cymru neu lynu wrth y rhaglenni hynny, neu

(b) arfer gan Weinidogion Cymru eu pwerau o dan adran 122(1) o Ddeddf Addysg 2002 (p.32).’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 10

Laura Anne Jones 96

Section 109, page 61, after line 3, insert—

‘( ) No regulations may be made under subsection (4) unless the Welsh Ministers have first—

(a) published a draft of the regulations at least four weeks before the regulations are laid before the Senedd,

(b) consulted with such persons as they consider appropriate, and

(c) published a report setting out the details of the consultation exercise and responses to it.’.

Adran 109, tudalen 61, ar ôl llinell 4, mewnosoder—

‘( ) Ni chaniateir gwneud rheoliadau o dan is-adran (4) oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi gwneud y canlynol yn gyntaf—

(a) cyhoeddi drafft o'r rheoliadau o leiaf bedair wythnos cyn i'r rheoliadau gael eu gosod gerbron y Senedd,

(b) ymgynghori â'r personau hynny y maent yn ystyried eu bod yn briodol, ac

(c) cyhoeddi adroddiad yn nodi manylion yr ymgynghoriad a'r ymatebion iddo.’.

Laura Anne Jones 97

Section 109, page 61, after line 3, insert—

‘( ) Any course which includes part-time higher education may be an approved Welsh apprenticeship if it falls within subsections (2), (3) and (4).’.

Adran 109, tudalen 61, ar ôl llinell 4, mewnosoder—

‘( ) Caiff unrhyw gwrs sy’n cynnwys addysg uwch ran-amser fod yn brentisiaeth Gymreig gymeradwy os yw’n dod o fewn is-adrannau (2), (3) a (4).’.

Laura Anne Jones 98

Section 124, page 66, line 23, leave out ‘with or without modifications’ and insert—

‘(a) in the form submitted to it by the relevant tertiary education provider, or

(b) in an amended form as agreed by the relevant tertiary education provider’.

Adran 124, tudalen 66, llinell 22, hepgorer ‘gydag addasiadau neu hebddynt’ a mewnosoder—

‘(a) ar y ffurf y’i cyflwynwyd iddo gan y darparwr addysg drydyddol perthnasol, neu

(b) ar ffurf ddiwygiedig y mae’r darparwr addysg drydyddol perthnasol yn cytuno arni’.

Laura Anne Jones 99

Section 124, page 66, line 24, after ‘If’, insert ‘, following approval of a revised learner protection in accordance with subsection (3),’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 11

Adran 124, tudalen 66, llinell 24, ar ôl ‘perthnasol’, mewnosoder ‘, yn dilyn cymeradwyo cynllun diogelu dysgwyr diwygiedig yn unol ag is-adran (3),’.

Laura Anne Jones 100

Section 124, page 66, line 26, leave out ‘with or without modifications’ and insert—

‘(a) in the form submitted to it by the relevant tertiary education provider, or

(b) in an amended form as agreed by the relevant tertiary education provider’.

Adran 124, tudalen 66, llinell 26, hepgorer ‘gydag addasiadau neu hebddynt’ a mewnosoder—

‘(a) ar y ffurf y’i cyflwynwyd iddo gan y darparwr addysg drydyddol perthnasol, neu

(b) ar ffurf ddiwygiedig y mae’r darparwr addysg drydyddol perthnasol yn cytuno arni’.

Laura Anne Jones 101

Section 130, page 72, line 7, leave out ‘the Secretary’ and insert ‘any of the Secretaries’.

Adran 130, tudalen 72, llinell 7, hepgorer ‘yr Ysgrifennydd’ a mewnosoder ‘unrhyw un neu ragor o’r Ysgrifenyddion’.

Laura Anne Jones 102

Section 130, page 72, after line 25, insert—

‘( ) any other person the Commission considers appropriate or that may hold information about any matter in relation to which the Commission has a function.’.

Adran 130, tudalen 72, ar ôl llinell 25, mewnosoder—

‘( ) unrhyw berson arall y mae’r Comisiwn yn ystyried ei fod yn briodol neu a all gadw gwybodaeth am unrhyw fater y mae gan y Comisiwn swyddogaeth mewn perthynas ag ef.’.

Laura Anne Jones 103

Section 137, page 76, line 28, leave out ‘Section 128 of’.

Adran 137, tudalen 76, llinell 28, hepgorer ‘adran 128 o Ddeddf’ a mewnosoder ‘Deddf’.

Laura Anne Jones 104

Section 137, page 76, line 29, leave out subsections (2) to (5) and insert—

‘( ) Section 128 (Dissolution of higher education corporations in Wales) is repealed.’.

Adran 137, tudalen 76, llinell 29, hepgorer is-adrannau (2) hyd at (5) a mewnosoder—

‘( ) Mae adran 128 (Diddymu corfforaethau addysg uwch yng Nghymru) wedi ei diddymu.’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 12

Laura Anne Jones 105

Section 140, page 78, line 26, leave out subsections (3) to (5) and insert—

‘( ) No statutory instrument may be made by the Welsh Ministers under this Act unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, Senedd Cymru.’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 28, hepgorer is-adrannau (3) hyd at (5) a mewnosoder—

‘( ) Ni chaiff Gweinidogion Cymru wneud offeryn statudol o dan y Ddeddf hon oni bai bod drafft o’r offeryn wedi’i osod gerbron Senedd Cymru ac wedi ei gymeradwyo ganddi drwy benderfyniad.’.

Laura Anne Jones 106

Section 140, page 78, line 28, leave out ‘containing regulations’ and insert ‘made’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 31, hepgorer ‘sy’n cynnwys rheoliadau’ a mewnosoder ‘a wneir’.

Laura Anne Jones 107

Section 140, page 78, line 30, leave out ‘section’ and insert ‘sections 21(sub-section inserted by amendment 85) and’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 33, hepgorer ‘adran’ a mewnosoder ‘adrannau 21(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 85) a’.

Laura Anne Jones 108

Section 140, page 78, line 31, after ‘25(2)’, insert ‘and (5)’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 34, ar ôl ‘25(2)’, mewnosoder ‘a (5)’.

Laura Anne Jones 109

Section 140, page 78, line 31, after ‘25(2)’, insert ‘and (8)’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 34, ar ôl ‘25(2)’, mewnosoder ‘ac (8)’.

Laura Anne Jones 110

Section 140, page 78, line 31, after ‘41(2)’, insert ‘and (6), 43(13)’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 34, ar ôl ‘41(2)’, mewnosoder ‘a (6), 43(13)’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 13

Laura Anne Jones 111

Section 140, page 79, line 1, leave out ‘, but only where the regulations amend, repeal or otherwise modify a provision of an Act of Parliament, a Measure of the National Assembly for Wales or an Act of Senedd Cymru’.

Adran 140, tudalen 79, llinell 1, hepgorer ‘, ond dim ond pan fo’r rheoliadau yn diwygio, yn diddymu neu fel arall yn addasu darpariaeth mewn Deddf gan Senedd y Deyrnas Unedig, Mesur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu Ddeddf gan Senedd Cymru’.

Laura Anne Jones 112

Section 141, page 79, after line 14, insert—

‘“adult community learning” (“dysgu oedolion yn y gymuned”) means formal and informal learning options offered by tertiary education providers, including entry level to level 2 skills such as numeracy, literacy and digital skills, and employability skills which are subject to grant funding by the Welsh Ministers;’.

Adran 141, tudalen 80, ar ôl llinell 7, mewnosoder—

‘ystyr “dysgu oedolion yn y gymuned” (“adult community learning”) yw opsiynau dysgu ffurfiol ac anffurfiol a gynigir gan ddarparwyr addysg drydyddol, gan gynnwys sgiliau lefel mynediad hyd at lefel 2 megis sgiliau rhifedd, sgiliau llythrennedd a sgiliau digidol, a sgiliau cyflogadwyedd sy’n amodol ar gyllid grant gan Weinidogion Cymru;’.

Laura Anne Jones 113

Section 141, page 79, after line 16, insert—

‘“entry level” (“lefel mynediad”) means the level of attainment which, in the opinion of the Welsh Ministers, is demonstrated by the Entry Level Certificate;’.

Adran 141, tudalen 80, ar ôl llinell 10, mewnosoder—

‘ystyr “lefel mynediad” (“entry level”) yw’r lefel cyrhaeddiad sydd, ym marn Gweinidogion Cymru, wedi ei dangos gan y Dystysgrif Lefel Mynediad;’.

Laura Anne Jones 114

Section 141, page 79, after line 16, insert—

‘“degree apprenticeship” (“gradd-brentisiaeth”) means any course which combines part-time higher education and an approved Welsh apprenticeship, as defined in section 109;’.

Adran 141, tudalen 80, ar ôl llinell 10, mewnosoder—

‘ystyr “gradd-brentisiaeth” (“degree apprenticeship”) yw unrhyw gwrs sy’n cyfuno addysg uwch ran-amser a phrentisiaeth Gymreig gymeradwy, fel y’i diffinnir yn adran 109;’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 14

Laura Anne Jones 115

Section 141, page 79, after line 35, insert—

‘“level 2” (“lefel 2”) has the meaning given by section 93(5);’.

Adran 141, tudalen 80, ar ôl llinell 10, mewnosoder—

‘mae i “lefel 2” (“level 2”) yr ystyr a roddir gan adran 93(5);’.

Laura Anne Jones 116

Section 141, page 80, line 10, after ‘education,’ at the second place where it occurs on a line, insert ‘degree apprenticeships,’.

Adran 141, tudalen 79, llinell 11, ar ôl ‘uwch,’, mewnosoder ‘gradd-brentisiaethau,’.

Laura Anne Jones 117

Section 141, page 80, line 11, after ‘education’, insert ‘, adult community learning’.

Adran 141, tudalen 79, llinell 11, ar ôl ‘bellach’, mewnosoder ‘, dysgu oedolion yn y gymuned’.

Laura Anne Jones 118

Section 143, page 81, line 22, leave out subsection (2).

Adran 143, tudalen 81, llinell 24, hepgorer is-adran (2).

Laura Anne Jones 119

Section 145, page 81, line 27, leave out ‘the day after the day on which this Act receives Royal Assent’ and insert ‘1 January 2024’.

Adran 145, tudalen 81, llinell 30, hepgorer ‘drannoeth y diwrnod y caiff y Ddeddf hon y Cydsyniad Brenhinol’ a mewnosoder ‘ar 1 Ionawr 2024’.

Laura Anne Jones 120

Schedule 1, page 83, after line 6, insert—

‘Guidance

[ ] As soon as reasonably practicable after section 1 comes into force, the Welsh Ministers must give guidance to the Commission with respect to the manner in which it should exercise its functions so as to give effect to its duties.

[ ] Guidance issued under paragraph [first paragraph to be inserted by this amendment](1) must be reviewed by the Welsh Ministers on an annual basis and the Welsh Ministers must write to the Commission setting out the outcome of its review.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 15

[ ] Guidance issued under paragraph [first paragraph to be inserted by this amendment](1) or reviewed under paragraph [second paragraph to be inserted by this amendment](2) must be published as soon as reasonably practicable.’.

Atodlen 1, tudalen 83, ar ôl llinell 6, mewnosoder—

‘Canllawiau

[ ] Cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol ar ôl i adran 1 ddod i rym, rhaid i Weinidogion Cymru roi canllawiau i’r Comisiwn mewn cysylltiad â’r modd y dylai arfer ei swyddogaethau er mwyn rhoi effaith i’w ddyletswyddau.

[ ] Rhaid i ganllawiau a ddyroddir o dan baragraff [y paragraff cyntaf sy'n cael ei fewnosod gan y gwelliant hwn](1) gael eu hadolygu gan Weinidogion Cymru yn flynyddol a rhaid i Weinidogion Cymru ysgrifennu at y Comisiwn yn nodi canlyniad eu hadolygiad.

[ ] Rhaid i ganllawiau a ddyroddir o dan baragraff [y paragraff cyntaf sy'n cael ei fewnosod gan y gwelliant hwn](1) neu a adolygir o dan baragraff [yr ail baragraff sy'n cael ei fewnosod gan y gwelliant hwn] (2) gael eu cyhoeddi cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol.’.

Laura Anne Jones 121

Schedule 1, page 83, line 9, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 83, llinell 9, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 122

Schedule 1, page 83, line 10, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 83, llinell 10, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 123

Schedule 1, page 83, line 12, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 83, llinell 12, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 124

Schedule 1, page 83, line 16, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 83, llinell 16, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 125

Schedule 1, page 83, line 28, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 83, llinell 28, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 16

Laura Anne Jones 126

Schedule 1, page 84, line 7, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 7, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 127

Schedule 1, page 84, line 9, leave out ‘the Welsh Ministers’’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 8, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 128

Schedule 1, page 84, line 12, leave out ‘The Welsh Ministers may by notice to the chair, the deputy chair or an ordinary member remove that person from office if they are’ and insert ‘Senedd Cymru may by notice to the chair, the deputy chair or an ordinary member remove that person from office if it is’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 12, hepgorer ‘Gweinidogion Cymru drwy hysbysiad i’r cadeirydd, i’r dirprwy gadeirydd neu i aelod arferol ddiswyddo’r person hwnnw os ydynt wedi eu’ a mewnosoder ‘Senedd Cymru drwy hysbysiad i’r cadeirydd, i’r dirprwy gadeirydd neu i aelod arferol ddiswyddo’r person hwnnw os yw wedi ei’.

Laura Anne Jones 129

Schedule 1, page 84, line 15, leave out ‘The Welsh Ministers may by notice to the chair, the deputy chair or an ordinary member suspend that person from office, if it appears to them’ and insert ‘Senedd Cymru may be notice to the chair, the deputy chair or an ordinary member suspend that person from office, if it appears to it’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 16, hepgorer ‘Gweinidogion Cymru drwy hysbysiad i’r cadeirydd, i’r dirprwy gadeirydd neu i aelod arferol atal y person hwnnw dros dro o’i swydd, os yw’n ymddangos iddynt’ a mewnosoder ‘Senedd Cymru drwy hysbysiad i’r cadeirydd, i’r dirprwy gadeirydd neu i aelod arferol atal y person hwnnw dros dro o’i swydd, os yw’n ymddangos iddi’.

Laura Anne Jones 130

Schedule 1, page 84, line 20, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 22, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 131

Schedule 1, page 84, line 28, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 29, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 17

Laura Anne Jones 132

Schedule 1, page 84, line 36, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 37, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 133

Schedule 1, page 85, line 2, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 2, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 134

Schedule 1, page 85, line 7, leave out ‘Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 8, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 135

Schedule 1, page 85, line 10, leave out ‘they consider’ and insert ‘it considers’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 10, hepgorer ‘maent yn’ a mewnosoder ‘mae’n’.

Laura Anne Jones 136

Schedule 1, page 85, line 13, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 13, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 137

Schedule 1, page 85, line 18, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 18, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 138

Schedule 1, page 85, line 21, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 21, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 139

Schedule 1, page 85, line 23, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 23, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 18

Laura Anne Jones 140

Schedule 1, page 85, line 26, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 26, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 141

Schedule 1, page 86, line 16, leave out ‘The Welsh Ministers must publish a list of one or more bodies (whether corporate or unincorporate) appearing to them’ and insert ‘Senedd Cymru must publish a list of one or more bodies (whether corporate or unincorporate) appearing to it’.

Atodlen 1, tudalen 86, llinell 15, hepgorer ‘Weinidogion Cymru gyhoeddi rhestr o un neu ragor o gyrff (pa un a ydynt yn gorfforedig neu’n anghorfforedig) y mae’n ymddangos iddynt’ a mewnosoder ‘Senedd Cymru gyhoeddi rhestr o un neu ragor o gyrff (pa un a ydynt yn gorfforedig neu’n anghorfforedig) y mae’n ymddangos iddi’.

Laura Anne Jones 142

Schedule 1, page 86, line 19, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 86, llinell 20, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 143

Schedule 1, page 86, line 24, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 86, llinell 24, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 144

Schedule 1, page 86, line 27, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 86, llinell 27, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 145

Schedule 1, page 86, line 29, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 86, llinell 29, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 146

Schedule 1, page 87, line 3, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 87, llinell 3, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 147

Schedule 1, page 87, line 14, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 19

Atodlen 1, tudalen 87, llinell 14, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 148

Schedule 1, page 87, line 17, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 87, llinell 17, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 149

Schedule 1, page 87, line 31, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 87, llinell 31, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 150

Schedule 1, page 87, line 39, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 87, llinell 40, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 151

Schedule 1, page 88, line 2, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 88, llinell 2, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 152

Schedule 1, page 88, line 5, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 88, llinell 5, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 153

Schedule 1, page 88, line 16, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 88, llinell 17, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 154

Schedule 1, page 89, line 10, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 9, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 155

Schedule 1, page 89, line 13, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 12, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 20

Laura Anne Jones 156

Schedule 1, page 89, line 25, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 25, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 157

Schedule 1, page 89, line 27, leave out ‘the Welsh Ministers’’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 26, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 158

Schedule 1, page 89, line 30, leave out ‘The Welsh Ministers may, by notice to the chair of the RIC, remove the chair from office if they are’ and insert ‘Senedd Cymru may, by notice to the chair of the RIC, remove the chair from office if it is’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 29, hepgorer ‘Gweinidogion Cymru, drwy hysbysiad i gadeirydd y PYA, ddiswyddo’r cadeirydd os ydynt wedi eu’ a mewnosoder ‘Senedd Cymru, drwy hysbysiad i gadeirydd y PYA, ddiswyddo’r cadeirydd os yw wedi ei’.

Laura Anne Jones 159

Schedule 1, page 89, line 33, leave out ‘The Welsh Ministers may, by notice to the chair of the RIC, suspend the chair from office if it appears to them’ and insert ‘Senedd Cymru may, by notice to the chair of the RIC, suspend the chair from office if it appears to it’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 32, hepgorer ‘Gweinidogion Cymru, drwy hysbysiad i gadeirydd y PYA, atal y cadeirydd dros dro o’i swydd os yw’n ymddangos iddynt’ a mewnosoder ‘Senedd Cymru, drwy hysbysiad i gadeirydd y PYA, atal y cadeirydd dros dro o’i swydd os yw’n ymddangos iddi’.

Laura Anne Jones 160

Schedule 1, page 89, line 38, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 37, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 161

Schedule 4, page 112, leave out lines 29 to 33.

Atodlen 4, tudalen 112, hepgorer llinellau 29 hyd at 33.

Laura Anne Jones 162

Schedule 4, page 113, leave out lines 8 to 11.

Atodlen 4, tudalen 113, hepgorer llinellau 8 hyd at 11.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 21

Laura Anne Jones 163

Schedule 4, page 113, leave out—

‘(8) After section 63 insert—

“CHAPTER 3A

PROPOSALS FOR RESTRUCTURING SIXTH FORM PROVISION

63A Directions by the Commission to make sixth form proposals

(1) The Commission may, in accordance with the Code—

(a) direct a local authority to exercise its powers to make proposals to—

(i) establish or discontinue a school providing education suitable only to the requirements of persons over compulsory school age, or

(ii) make an alteration described in Schedule 2 to a school, the effect of which would be that provision of education suitable to the requirements of persons over compulsory school age at the school increases or decreases.

(b) direct the governing body of a foundation or voluntary school to exercise its powers to make an alteration described in Schedule 2 to a school, the effect of which would be that provision of education suitable to the requirements of persons over compulsory school age at the school increases or decreases.

(2) A direction under subsection (1) must—

(a) require the proposals to be published no later than the date specified in the direction, and

(b) require the proposals, in giving effect to the direction, to apply any principles specified in it.

63B Further provision about proposals made after a direction under section 63A(1)

(1) Proposals made in accordance with a direction under section 63A(1) may not be withdrawn without the consent of the Commission.

(2) The Commission may give consent for the purposes of subsection (1) subject to conditions.

(3) A local authority must reimburse expenditure reasonably incurred by a governing body of a school maintained by it in making proposals in accordance with a direction under section 63A(1).

(4) Despite anything in Part 1 of Schedule 3 (responsibility for implementation of statutory proposals), a local authority must meet the cost of implementing proposals made by a governing body of a school maintained by it in accordance with a direction under section 63A(1) which have been approved or determined to be implemented.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 22

63C Making of proposals by the Commission

(1) This section applies where—

(a) the Commission has made a direction under section 63A(1), and

(b) either—

(i) proposals have been published in accordance with the direction, or

(ii) the time allowed under the direction for the publication of the proposals has expired.

(2) The Commission may make any proposals that could have been made in accordance with the direction.

(3) But the Commission must obtain the consent of the Welsh Ministers before making a proposal to make an alteration described in paragraph 6 of Schedule 2 (opening or closing a school’s sixth form) to a voluntary or foundation school.

(4) Where the Commission makes proposals under this section, any proposals that have been made by a local authority or governing body and published in accordance with the direction are to be treated as having been withdrawn.

63D Publication of Commission’s proposals and consultation

(1) The Commission must publish proposals made under section 63C in accordance with the Code.

(2) Before publishing proposals made under section 63C, the Commission must consult on its proposals in accordance with the Code.

(3) The requirement to consult does not apply to proposals to discontinue a school which is a small school within the meaning given by section 56.

(4) Before the end of 7 days beginning with the day on which they were published, the Commission must send copies of the published proposals to—

(a) the Welsh Ministers,

(b) the local authority that maintains, or that it is proposed will maintain, the school to which the proposals relate, and

(c) the governing body (if any) of the school to which the proposals relate.

(5) The Commission must publish a report on the consultation it has carried out in accordance with the Code.

63E Objections to the Commission’s proposals

(1) Any person may object to proposals published under section 63D.

(2) Objections must be sent in writing to the Commission before the end of 28 days beginning with the day on which the proposals were published (“the objection period”).

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 23

(3) The Commission must publish a summary of all objections made in accordance with subsection (2) (and not withdrawn) and its response to those objections before the end of 28 days beginning with the end of the objection period.

63F Approval by Welsh Ministers

(1) Proposals published by the Commission under section 63D require approval under this section if an objection has been made in accordance with section 63E(2) and has not been withdrawn in writing before the end of 28 days beginning with the end of the objection period.

(2) Where proposals require approval under this section, the Commission must send a copy of the documents listed in subsection (3) to the Welsh Ministers before the end of 35 days beginning with the end of the objection period.

(3) The documents are—

(a) the report published under section 63D(5),

(b) the published proposals,

(c) any objections made in accordance with section 63E(2) (and not withdrawn), and

(d) where objections have been so made (and not withdrawn), the response published under section 63E(3).

(4) Where proposals require approval under this section, the Welsh Ministers may—

(a) reject the proposals,

(b) approve them without modification, or

(c) approve them with modifications—

(i) after obtaining the consent of the Commission to the modifications, and

(ii) after consulting the local authority that maintains, or that it is proposed will maintain, the school to which the proposals relate and the governing body (if any) of the school to which the proposals relate.

(5) An approval may be expressed to take effect only if an event specified in the approval occurs by a date so specified.

(6) The Welsh Ministers may, at the request of the Commission, specify a later date by which the event referred to in subsection (5) is to occur.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 24

(7) Subsection (1) does not prevent proposals from being withdrawn by notice in writing given by the Commission to the Welsh Ministers at any time before they are approved under this section.

(8) No approval is required under this section for proposals to discontinue a school which is a small school within the meaning given by section 56.

63G Determination

(1) Where proposals published under section 63D do not require approval under section 63F, the Commission must determine whether the proposals should be implemented.

(2) If a determination under subsection (1) is not made before the end of 16 weeks beginning with the end of the objection period, the Commission is to be taken to have withdrawn the proposals.

(3) Before the end of 7 days beginning with the day of its determination under subsection (1), the Commission must notify the following of the determination—

(a) the Welsh Ministers;

(b) the local authority that maintains, or that it is proposed will maintain, the school to which the proposals relate;

(c) the governing body (if any) of the school to which the proposals relate.

63H Implementation of proposals

(1) Proposals approved by the Welsh Ministers under section 63F or determined to be implemented by the Commission under section 63G have effect as if they had been approved by the Welsh Ministers under section 50 after having been made—

(a) by the local authority under its powers to make proposals to establish, alter or discontinue schools, or

(b) in the case of proposals to alter a foundation or voluntary school, by the governing body under its powers to make proposals to alter its school.

(2) Despite anything in Part 1 of Schedule 3 (responsibility for implementation of statutory proposals), the local authority that maintains the school in question must meet the cost of implementing proposals approved under section 63F or determined to be implemented under section 63G which have effect as mentioned in subsection (1)(b).

63I Interpretation of Chapter 3A

In this Chapter—

“the Code” (“y Cod”) means the code on school organisation issued under section 38(1);

“the Commission” (“y Comisiwn”) means the Commission for Tertiary Education and Research.”

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 25

Atodlen 4, tudalen 113, hepgorer —

‘(1) Ar ôl adran 63 mewnosoder—

“PENNOD 3A

CYNIGION I AILSTRWYTHURO DARPARIAETH CHWECHED DOSBARTH

63A Cyfarwyddydau gan y Comisiwn i wneud cynigion chweched dosbarth

(1) Caiff y Comisiwn, yn unol â’r Cod—

(a) cyfarwyddo awdurdod lleol i arfer ei bwerau i wneud cynigion i—

(i) sefydlu neu derfynu ysgol sy’n darparu addysg sy’n addas i ofynion personau dros oedran ysgol gorfodol yn unig, neu

(ii) gwneud newid a ddisgrifir yn Atodlen 2 i ysgol, y byddai ei effaith yn golygu bod darparu addysg sy’n addas i ofynion personau dros oedran ysgol gorfodol yn yr ysgol yn cynyddu neu’n lleihau.

(b) cyfarwyddo corff llywodraethu ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol i arfer ei bwerau i wneud newid a ddisgrifir yn Atodlen 2 i ysgol, y byddai ei effaith yn golygu bod darparu addysg sy’n addas i ofynion personau dros oedran ysgol gorfodol yn yr ysgol yn cynyddu neu’n lleihau.

(2) Rhaid i gyfarwyddyd o dan is-adran (1)—

(a) ei gwneud yn ofynnol i’r cynigion gael eu cyhoeddi heb fod yn hwyrach na’r dyddiad a bennir yn y cyfarwyddyd, a

(b) ei gwneud yn ofynnol i’r cynigion, wrth roi effaith i’r cyfarwyddyd, gymhwyso unrhyw egwyddorion a bennir ynddo.

63B Darpariaeth bellach ynghylch cynigion a wneir ar ôl cyfarwyddyd o dan adran 63A(1)

(1) Ni chaniateir i gynigion a wneir yn unol â chyfarwyddyd o dan adran 63A(1) gael eu tynnu’n ôl heb gydsyniad y Comisiwn.

(2) Caiff y Comisiwn roi cydsyniad at ddibenion is-adran (1) yn ddarostyngedig i amodau.

(3) Rhaid i awdurdod lleol ad-dalu gwariant yr aed iddo’n rhesymol gan gorff llywodraethu ysgol a gynhelir ganddo wrth wneud cynigion yn unol â chyfarwyddyd o dan adran 63A(1).

(4) Er gwaethaf unrhyw beth yn Rhan 1 o Atodlen 3 (cyfrifoldeb dros weithredu cynigion statudol), rhaid i awdurdod lleol gwrdd â’r gost o weithredu cynigion a wneir gan gorff llywodraethu ysgol a gynhelir ganddo yn unol â chyfarwyddyd o dan adran 63A(1) a’r rheini’n gynigion sydd wedi eu cymeradwyo neu y penderfynwyd eu gweithredu.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 26

63C Gwneud cynigion gan y Comisiwn

(1) Mae’r adran hon yn gymwys pan fo—

(a) y Comisiwn wedi gwneud cyfarwyddyd o dan adran 63A(1), a

(b) naill ai—

(i) cynigion wedi eu cyhoeddi’n unol â’r cyfarwyddyd, neu

(ii) yr amser a ganiatawyd o dan y cyfarwyddyd ar gyfer cyhoeddi’r cynigion wedi dirwyn i ben.

(2) Caiff y Comisiwn wneud unrhyw gynigion y gellid bod wedi eu gwneud yn unol â’r cyfarwyddyd.

(3) Ond rhaid i’r Comisiwn gael cydsyniad Gweinidogion Cymru cyn gwneud cynnig i wneud newid a ddisgrifir ym mharagraff 6 o Atodlen 2 (agor neu gau chweched dosbarth ysgol) i ysgol wirfoddol neu ysgol sefydledig.

(4) Pan fo’r Comisiwn yn gwneud cynigion o dan yr adran hon, mae unrhyw gynigion sydd wedi eu gwneud gan awdurdod lleol neu gorff llywodraethu ac sydd wedi eu cyhoeddi yn unol â’r cyfarwyddyd i’w trin fel pe baent wedi eu tynnu’n ôl.

63D Cyhoeddi cynigion y Comisiwn ac ymgynghori arnynt

(1) Rhaid i’r Comisiwn gyhoeddi cynigion a wneir o dan adran 63C yn unol â’r Cod.

(2) Cyn cyhoeddi cynigion a wneir o dan adran 63C, rhaid i’r Comisiwn ymgynghori ynglŷn â’i gynigion yn unol â’r Cod.

(3) Nid yw’r gofyniad i ymgynghori yn gymwys i gynigion i derfynu ysgol sy’n ysgol fach o fewn yr ystyr a roddir gan adran 56.

(4) Cyn diwedd 7 niwrnod gan ddechrau ar ddiwrnod eu cyhoeddi, rhaid i’r Comisiwn anfon copïau o’r cynigion cyhoeddedig—

(a) at Weinidogion Cymru,

(b) at yr awdurdod lleol sy’n cynnal, neu y cynigir y bydd yn cynnal, yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi, ac

(c) at gorff llywodraethu (os oes un) yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi.

(5) Rhaid i’r Comisiwn gyhoeddi adroddiad ar yr ymgynghoriad y mae wedi ei gynnal yn unol â’r Cod.

63E Gwrthwynebiadau i gynigion y Comisiwn

(1) Caiff unrhyw berson wrthwynebu cynigion a gyhoeddir o dan adran 63D.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 27

(2) Rhaid i wrthwynebiadau gael eu hanfon yn ysgrifenedig i’r Comisiwn cyn diwedd 28 o ddiwrnodau gan ddechrau ar y diwrnod y cafodd y cynigion eu cyhoeddi (“y cyfnod gwrthwynebu”).

(3) Rhaid i’r Comisiwn gyhoeddi crynodeb o’r holl wrthwynebiadau a wnaed yn unol ag is-adran (2) (ac nad ydynt wedi eu tynnu’n ôl) a’i ymateb i’r gwrthwynebiadau hynny cyn diwedd 28 o ddiwrnodau gan ddechrau ar ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu.

63F Eu cymeradwyo gan Weinidogion Cymru

(1) Mae’n ofynnol i gynigion a gyhoeddir gan y Comisiwn o dan adran 63D gael eu cymeradwyo o dan yr adran hon os yw gwrthwynebiad wedi ei wneud yn unol ag adran 63E(2) ac nad yw wedi ei dynnu’n ôl yn ysgrifenedig cyn diwedd 28 o ddiwrnodau gan ddechrau ar ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu.

(2) Pan fo’n ofynnol i gynigion gael eu cymeradwyo o dan yr adran hon, rhaid i’r Comisiwn anfon copi o’r dogfennau a restrir yn is-adran (3) at Weinidogion Cymru cyn diwedd 35 o ddiwrnodau gan ddechrau ar ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu.

(3) Y dogfennau yw—

(a) yr adroddiad a gyhoeddir o dan adran 63D(5),

(b) y cynigion cyhoeddedig,

(c) unrhyw wrthwynebiadau a wneir yn unol ag adran 63E(2) (ac nad ydynt wedi eu tynnu’n ôl), a

(d) pan fo gwrthwynebiadau wedi eu gwneud felly (ac nad ydynt wedi eu tynnu’n ôl), yr ymateb a gyhoeddir o dan adran 63E(3).

(4) Pan fo’n ofynnol i gynigion gael eu cymeradwyo o dan yr adran hon, caiff Gweinidogion Cymru—

(a) gwrthod y cynigion,

(b) eu cymeradwyo heb eu haddasu, neu

(c) eu cymeradwyo gydag addasiadau—

(i) ar ôl cael cydsyniad y Comisiwn i’r addasiadau, a

(ii) ar ôl ymgynghori â’r awdurdod lleol sy’n cynnal, neu y cynigir y bydd yn cynnal, yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi, ac â chorff llywodraethu (os oes un) yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi.

(5) Caniateir i gymeradwyaeth ddatgan mai dim ond os bydd digwyddiad a bennir yn y gymeradwyaeth yn digwydd erbyn dyddiad a bennir felly, y byddai’n dod yn weithredol.

(6) Caiff Gweinidogion Cymru, ar gais y Comisiwn, bennu dyddiad diweddarach erbyn pryd y mae’r digwyddiad y cyfeiriwyd ato yn is- adran (5) i ddigwydd.

(7) Nid yw is-adran (1) yn atal cynigion rhag cael eu tynnu’n ôl drwy hysbysiad ysgrifenedig a roddir gan y Comisiwn i Weinidogion Cymru ar unrhyw bryd cyn iddynt gael eu cymeradwyo o dan yr adran hon.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 28

(8) Nid yw’n ofynnol i gynigion i derfynu ysgol sy’n ysgol fach o fewn yr ystyr a roddir gan adran 56 gael unrhyw gymeradwyaeth o dan yr adran hon.

63G Penderfynu

(1) Pan na fo’n ofynnol i gynigion a gyhoeddir o dan adran 63D gael eu cymeradwyo o dan adran 63F, rhaid i’r Comisiwn benderfynu a ddylid gweithredu’r cynigion.

(2) Os na fydd penderfyniad o dan is-adran (1) wedi ei wneud cyn diwedd 16 o wythnosau gan ddechrau ar ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu, bernir bod y Comisiwn wedi tynnu’r cynigion yn eu hôl.

(3) Cyn diwedd 7 niwrnod gan ddechrau ar ddiwrnod ei benderfyniad o dan is-adran (1), rhaid i’r Comisiwn hysbysu’r canlynol am y penderfyniad—

(a) Gweinidogion Cymru;

(b) yr awdurdod lleol sy’n cynnal, neu y cynigir y bydd yn cynnal, yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi;

(c) corff llywodraethu (os oes un) yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi.

63H Gweithredu cynigion

(1) Mae cynigion sydd wedi eu cymeradwyo gan Weinidogion Cymru o dan adran 63F neu y penderfynwyd eu gweithredu gan y Comisiwn o dan adran 63G yn cael effaith fel petaent wedi eu cymeradwyo gan Weinidogion Cymru o dan adran 50 ar ôl iddynt gael eu gwneud—

(a) gan yr awdurdod lleol o dan ei bwerau i wneud cynigion i sefydlu, newid neu derfynu ysgolion, neu

(b) yn achos cynigion i newid ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol, gan y corff llywodraethu o dan ei bwerau i wneud cynigion i newid ei ysgol.

(2) Er gwaethaf unrhyw beth yn Rhan 1 o Atodlen 3 (cyfrifoldeb dros weithredu cynigion statudol), rhaid i’r awdurdod lleol sy’n cynnal yr ysgol o dan sylw gwrdd â’r gost o weithredu cynigion sydd wedi eu cymeradwyo o dan adran 63F neu y penderfynwyd eu gweithredu o dan adran 63G ac sy’n cael effaith fel a grybwyllir yn is-adran (1)(b).

63I Dehongli Pennod 3A

Yn y Bennod hon—

ystyr “y Cod” (“the Code”) yw’r cod ar drefniadaeth ysgolion a ddyroddir o dan adran 38(1);

ystyr “y Comisiwn” (“the Commission”) yw’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.”

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 29

Laura Anne Jones 164

Schedule 4, page 118, after line 3, insert—

‘( ) In section 71 (Welsh Ministers’ powers to restructure sixth form education)—

(a) in the heading, after “Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research’s”, and

(b) after “The Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”.

( ) In section 72 (consultation, publication and objections)—

(a) in subsection (1)—

(i) after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(ii) omit “the proposals” and insert “their own proposals”.

(b) after subsection (1), insert—

“(1A) Consultation under subsection (1) must include consultation with—

(a) any local authority that may be affected by the proposals, and

(b) the governing body of any maintained school that may be affected by the proposals.”

(c) in subsection (2)—

(i) after “The Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(ii) after “proposals” insert “they have”.

(d) in subsection (4), after “the Welsh Ministers” insert “in the case of proposals made by them or to the Commission for Tertiary Education and Research in the case of proposals made by it”

( ) In section 73 (determination by the Welsh Ministers)—

(a) in the heading, after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(b) in subsection (1)—

(i) after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(ii) in paragraph (a), omit “the” and insert “their own”,

(iii) in paragraph (b), omit “the” and insert “their own”.

(c) in subsection (2), after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”.

(d) in subsection (5), after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”.

(e) in subsection (6)—

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 30

(i) after “The Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(ii) after “their” insert “own”.

( ) In section 74 (form of implementation)—

(a) in subsection (1), after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(b) in subsection (3)—

(i) after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(ii) in paragraph (a) after “modify” insert “their own”.

(c) in subsection (4), after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”.

( ) After section 76 (further provision as to implementation) insert—

“76A Conflict of proposals

In the event that proposals are made under section 71 by both the Welsh Ministers and the Commission for Tertiary Education and Research which, wholly or in part, contain conflicting provisions, the proposals made by the Welsh Ministers will prevail and the proposal by the Commission for Tertiary Education and Research will be deemed withdrawn under section 73(6)”.”’.

Atodlen 4, tudalen 118, ar ôl llinell 3, mewnosoder—

‘( ) Yn adran 71 (pwerau Gweinidogion Cymru i ailstrwythuro addysg chweched dosbarth)—

( ) yn y pennawd, ar ôl “Gweinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”, a

( ) ar ôl “Gweinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”.

( ) Yn adran 72 (ymgynghori, cyhoeddi a gwrthwynebiadau)—

( ) yn is-adran (1)—

(i) ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”.

(ii) hepgorer “â’r cynigion” a mewnosoder “â’u cynigion eu hunain”.

( ) ar ôl is-adran (1), mewnosoder—

“(1A) Rhaid i ymgynghoriad o dan is-adran (1) gynnwys ymgynghori—

(a) ag unrhyw awdurdod lleol y gall y cynigion effeithio arno, a

(b) â chorff llywodraethu unrhyw ysgol a gynhelir y gall y cynigion effeithio arni.”

( ) yn is-adran (2)—

(i) ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”,

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 31

(ii) ar ôl “cynigion” hepgorer “a wneir” a mewnosoder “y maent wedi eu gwneud”.

( ) yn is-adran (4), ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “yn achos cynigion a wneir ganddynt hwy neu at y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn achos cynigion a wneir ganddo ef”.

( ) Yn adran 73 (penderfyniad gan Weinidogion Cymru)—

( ) yn y pennawd, ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”,

( ) yn is-adran (1)—

(i) ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”,

(ii) ym mharagraff (a), hepgorer “mabwysiadu’r cynigion” a mewnosoder “mabwysiadu eu cynigion eu hunain”,

(iii) ym mharagraff (b), hepgorer “tynnu’r cynigion” a mewnosoder “tynnu eu cynigion eu hunain”.

( ) yn is-adran (2), ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”.

( ) yn is-adran (5), ar ôl “Weinidogion Cymru” yn lle “ailystyried eu penderfyniad” rhodder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil ailystyried eu penderfyniad neu ei benderfyniad”.

( ) yn is-adran (6), ar ôl “Gweinidogion Cymru” yn lle “dynnu eu cynigion yn ôl ar unrhyw bryd cyn iddynt” rhodder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil dynnu eu cynigion eu hunain neu ei gynigion ei hun yn ôl ar unrhyw bryd cyn iddynt neu iddo”.

( ) Yn adran 74 (y ffurf weithredu)—

( ) yn is-adran (1), ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”,

( ) yn is-adran (3)—

(i) ar ôl “Gweinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”,

(ii) ym mharagraff (a) ar ôl “addasu” hepgorer “cynigion” a mewnosoder “eu cynigion eu hunain”.

( ) yn is-adran (4), ar ôl “Gweinidogion Cymru” yn lle “benderfynu nad yw is-adran (2) yn gymwys i’r cynigion os ydynt wedi eu bodloni” rhodder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil benderfynu nad yw is-adran (2) yn gymwys i’r cynigion os ydynt wedi eu bodloni neu os ydyw wedi ei fodloni”.

( ) Ar ôl adran 76 (darpariaeth bellach o ran gweithredu) mewnosoder—

“76A Gwrthdaro cynigion

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Notice of Amendments 32

Os caiff cynigion eu gwneud o dan adran 71 gan Weinidogion Cymru a chan y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil sy’n cynnwys, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, ddarpariaethau sy’n gwrthdaro, y cynigion a wneir gan Weinidogion Cymru fydd yn drech a bernir bod y cynnig gan y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil wedi ei dynnu yn ôl o dan adran 73(6)”.”’.

Laura Anne Jones 165

Schedule 4, page 118, leave out lines 7 to 20.

Atodlen 4, tudalen 118, hepgorer llinellau 7 hyd at 21.

Sioned Williams 166

Section 17, page 7, line 6, after ‘education)’, insert ‘or research and innovation’.

Adran 17, tudalen 7, llinell 7, ar ôl ‘uwch)’, mewnosoder ‘neu ymchwil ac arloesi’.