Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of amendments
Tertiary Education and Research (Wales) Bill

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 1

RHESTR O WELLIANNAU WEDI’U DIDOLI MARSHALLED LIST OF AMENDMENTS

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Tertiary Education and Research (Wales) Bill

Mae‘r gwelliannau â * ar eu pwys yn rhai newydd neu‘n rhai sydd wedi‘u haddasu

Amendments marked * are new or have been altered

Mae gwelliannau a nodir ag ‘R’ yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant cofrestradwy o dan Reol Sefydlog 2 neu fuddiant perthnasol o dan Reolau Sefydlog 13 neu

17 wrth gyflwyno’r gwelliant.

Amendments marked ‘R’ mean that the Member has declared either a registrable interest under Standing Order 2 or relevant interest under Standing Orders 13 or 17 when tabling

the amendment.

Caiff y Bil ei ystyried yn y drefn a ganlyn—

The Bill will be considered in the following order—

Section 1 Adran 1

Schedule 1 Atodiad 1

Sections 2 - 24 Adrannau 2 - 24

Schedule 2 Atodiad 2

Sections 25 - 56 Adrannau 25 - 56

Schedule 3 Atodiad 3

Sections 57 - 144 Adrannau 57 - 144

Schedule 4 Atodiad 4

Sections 145 - 146 Adrannau 145 – 146

Long Title Teitl Hir

Laura Anne Jones 120

Schedule 1, page 83, after line 6, insert—

‘Guidance

[ ] As soon as reasonably practicable after section 1 comes into force, the Welsh Ministers must give guidance to the Commission with respect to the manner in which it should exercise its functions so as to give effect to its duties.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 2

[ ] Guidance issued under paragraph [first paragraph to be inserted by this amendment](1) must be reviewed by the Welsh Ministers on an annual basis and the Welsh Ministers must write to the Commission setting out the outcome of its review.

[ ] Guidance issued under paragraph [first paragraph to be inserted by this amendment](1) or reviewed under paragraph [second paragraph to be inserted by this amendment](2) must be published as soon as reasonably practicable.’.

Atodlen 1, tudalen 83, ar ôl llinell 6, mewnosoder—

‘Canllawiau

[ ] Cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol ar ôl i adran 1 ddod i rym, rhaid i Weinidogion Cymru roi canllawiau i’r Comisiwn mewn cysylltiad â’r modd y dylai arfer ei swyddogaethau er mwyn rhoi effaith i’w ddyletswyddau.

[ ] Rhaid i ganllawiau a ddyroddir o dan baragraff [y paragraff cyntaf sy'n cael ei fewnosod gan y gwelliant hwn](1) gael eu hadolygu gan Weinidogion Cymru yn flynyddol a rhaid i Weinidogion Cymru ysgrifennu at y Comisiwn yn nodi canlyniad eu hadolygiad.

[ ] Rhaid i ganllawiau a ddyroddir o dan baragraff [y paragraff cyntaf sy'n cael ei fewnosod gan y gwelliant hwn](1) neu a adolygir o dan baragraff [yr ail baragraff sy'n cael ei fewnosod gan y gwelliant hwn] (2) gael eu cyhoeddi cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol.’.

Laura Anne Jones 121

Schedule 1, page 83, line 9, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 83, llinell 9, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 122

Schedule 1, page 83, line 10, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 83, llinell 10, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 123

Schedule 1, page 83, line 12, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 83, llinell 12, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 124

Schedule 1, page 83, line 16, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 83, llinell 16, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 125

Schedule 1, page 83, line 28, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 83, llinell 28, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 3

Laura Anne Jones 126

Schedule 1, page 84, line 7, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 7, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 127

Schedule 1, page 84, line 9, leave out ‘the Welsh Ministers’’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 8, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 128

Schedule 1, page 84, line 12, leave out ‘The Welsh Ministers may by notice to the chair, the deputy chair or an ordinary member remove that person from office if they are’ and insert ‘Senedd Cymru may by notice to the chair, the deputy chair or an ordinary member remove that person from office if it is’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 12, hepgorer ‘Gweinidogion Cymru drwy hysbysiad i’r cadeirydd, i’r dirprwy gadeirydd neu i aelod arferol ddiswyddo’r person hwnnw os ydynt wedi eu’ a mewnosoder ‘Senedd Cymru drwy hysbysiad i’r cadeirydd, i’r dirprwy gadeirydd neu i aelod arferol ddiswyddo’r person hwnnw os yw wedi ei’.

Laura Anne Jones 129

Schedule 1, page 84, line 15, leave out ‘The Welsh Ministers may by notice to the chair, the deputy chair or an ordinary member suspend that person from office, if it appears to them’ and insert ‘Senedd Cymru may be notice to the chair, the deputy chair or an ordinary member suspend that person from office, if it appears to it’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 16, hepgorer ‘Gweinidogion Cymru drwy hysbysiad i’r cadeirydd, i’r dirprwy gadeirydd neu i aelod arferol atal y person hwnnw dros dro o’i swydd, os yw’n ymddangos iddynt’ a mewnosoder ‘Senedd Cymru drwy hysbysiad i’r cadeirydd, i’r dirprwy gadeirydd neu i aelod arferol atal y person hwnnw dros dro o’i swydd, os yw’n ymddangos iddi’.

Laura Anne Jones 130

Schedule 1, page 84, line 20, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 22, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 131

Schedule 1, page 84, line 28, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 29, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 4

Laura Anne Jones 132

Schedule 1, page 84, line 36, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 84, llinell 37, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 133

Schedule 1, page 85, line 2, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 2, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 134

Schedule 1, page 85, line 7, leave out ‘Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 8, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 135

Schedule 1, page 85, line 10, leave out ‘they consider’ and insert ‘it considers’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 10, hepgorer ‘maent yn’ a mewnosoder ‘mae’n’.

Laura Anne Jones 136

Schedule 1, page 85, line 13, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 13, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 137

Schedule 1, page 85, line 18, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 18, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 138

Schedule 1, page 85, line 21, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 21, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 139

Schedule 1, page 85, line 23, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 23, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 5

Laura Anne Jones 140

Schedule 1, page 85, line 26, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 85, llinell 26, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 141

Schedule 1, page 86, line 16, leave out ‘The Welsh Ministers must publish a list of one or more bodies (whether corporate or unincorporate) appearing to them’ and insert ‘Senedd Cymru must publish a list of one or more bodies (whether corporate or unincorporate) appearing to it’.

Atodlen 1, tudalen 86, llinell 15, hepgorer ‘Weinidogion Cymru gyhoeddi rhestr o un neu ragor o gyrff (pa un a ydynt yn gorfforedig neu’n anghorfforedig) y mae’n ymddangos iddynt’ a mewnosoder ‘Senedd Cymru gyhoeddi rhestr o un neu ragor o gyrff (pa un a ydynt yn gorfforedig neu’n anghorfforedig) y mae’n ymddangos iddi’.

Laura Anne Jones 142

Schedule 1, page 86, line 19, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 86, llinell 20, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 143

Schedule 1, page 86, line 24, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 86, llinell 24, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 144

Schedule 1, page 86, line 27, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 86, llinell 27, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 145

Schedule 1, page 86, line 29, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 86, llinell 29, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 146

Schedule 1, page 87, line 3, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 87, llinell 3, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 147

Schedule 1, page 87, line 14, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 6

Atodlen 1, tudalen 87, llinell 14, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 148

Schedule 1, page 87, line 17, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 87, llinell 17, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 149

Schedule 1, page 87, line 31, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 87, llinell 31, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 150

Schedule 1, page 87, line 39, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 87, llinell 40, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 151

Schedule 1, page 88, line 2, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 88, llinell 2, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 152

Schedule 1, page 88, line 5, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 88, llinell 5, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 153

Schedule 1, page 88, line 16, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 88, llinell 17, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 154

Schedule 1, page 89, line 10, leave out ‘The Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 9, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 155

Schedule 1, page 89, line 13, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 12, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 7

Laura Anne Jones 156

Schedule 1, page 89, line 25, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 25, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 157

Schedule 1, page 89, line 27, leave out ‘the Welsh Ministers’’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 26, hepgorer ‘Gweinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Laura Anne Jones 158

Schedule 1, page 89, line 30, leave out ‘The Welsh Ministers may, by notice to the chair of the RIC, remove the chair from office if they are’ and insert ‘Senedd Cymru may, by notice to the chair of the RIC, remove the chair from office if it is’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 29, hepgorer ‘Gweinidogion Cymru, drwy hysbysiad i gadeirydd y PYA, ddiswyddo’r cadeirydd os ydynt wedi eu’ a mewnosoder ‘Senedd Cymru, drwy hysbysiad i gadeirydd y PYA, ddiswyddo’r cadeirydd os yw wedi ei’.

Laura Anne Jones 159

Schedule 1, page 89, line 33, leave out ‘The Welsh Ministers may, by notice to the chair of the RIC, suspend the chair from office if it appears to them’ and insert ‘Senedd Cymru may, by notice to the chair of the RIC, suspend the chair from office if it appears to it’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 32, hepgorer ‘Gweinidogion Cymru, drwy hysbysiad i gadeirydd y PYA, atal y cadeirydd dros dro o’i swydd os yw’n ymddangos iddynt’ a mewnosoder ‘Senedd Cymru, drwy hysbysiad i gadeirydd y PYA, atal y cadeirydd dros dro o’i swydd os yw’n ymddangos iddi’.

Laura Anne Jones 160

Schedule 1, page 89, line 38, leave out ‘the Welsh Ministers’ and insert ‘Senedd Cymru’.

Atodlen 1, tudalen 89, llinell 37, hepgorer ‘Weinidogion’ a mewnosoder ‘Senedd’.

Jeremy Miles 1

Section 3, page 1, line 26, leave out ‘tertiary education provided in Wales’ and insert ‘Welsh tertiary education’.

Adran 3, tudalen 1, llinell 27, hepgorer ‘a ddarperir yng Nghymru’ a mewnosoder ‘Gymreig’.

Jeremy Miles 2

Section 3, page 1, line 31, leave out ‘tertiary education provided in Wales’ and insert ‘Welsh tertiary education’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 8

Adran 3, tudalen 1, llinell 31, hepgorer ‘a ddarperir yng Nghymru’ a mewnosoder ‘Gymreig’.

Jeremy Miles 3

Section 3, page 2, line 1, leave out ‘tertiary education provided in Wales’ and insert ‘Welsh tertiary education’.

Adran 3, tudalen 2, llinell 1, hepgorer ‘a ddarperir yng Nghymru’ a mewnosoder ‘Gymreig’.

Jeremy Miles 4

Section 3, page 2, line 4, leave out ‘tertiary education provided in Wales’ and insert ‘Welsh tertiary education’.

Adran 3, tudalen 2, llinell 4, hepgorer ‘a ddarperir yng Nghymru’ a mewnosoder ‘Gymreig’.

Jeremy Miles 5

Section 3, page 2, line 8, leave out ‘tertiary education provided in Wales’ and insert ‘Welsh tertiary education’.

Adran 3, tudalen 2, llinell 9, hepgorer ‘a ddarperir yng Nghymru’ a mewnosoder ‘Gymreig’.

Jeremy Miles 6

Section 4, page 2, line 16, after ‘Wales’, insert ‘, in particular those who have additional learning needs,’.

Adran 4, tudalen 2, llinell 16, ar ôl ‘Nghymru’, mewnosoder ‘, yn benodol y rheini sydd ag anghenion dysgu ychwanegol,’.

Jeremy Miles 7

Section 5, page 2, line 20, leave out ‘tertiary education in Wales’ and insert ‘Welsh tertiary education’.

Adran 5, tudalen 2, llinell 20, hepgorer ‘yng Nghymru’ a mewnosoder ‘Gymreig’.

Jeremy Miles 8

Section 7, page 3, line 14, leave out ‘providers of tertiary education’ and insert ‘tertiary education providers’.

Nid oes angen diwygio’r fersiwn Cymraeg. There is no need to amend the Welsh version.

Jeremy Miles 9

Section 7, page 3, line 16, after ‘education’, insert ‘by tertiary education providers’.

Adran 7, tudalen 3, llinell 16, ar ôl ‘drydyddol’, mewnosoder ‘gan ddarparwyr addysg drydyddol’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 9

Jeremy Miles 10

Section 9, page 3, line 29, leave out ‘tertiary education provided in Wales’ and insert ‘Welsh tertiary education provided’.

Adran 9, tudalen 3, llinell 29, hepgorer ‘a ddarperir yng Nghymru’ a mewnosoder ‘Gymreig a ddarperir’.

Laura Anne Jones 79

Section 9, page 3, after line 30, insert—

‘( ) provide resources to increase the numbers of people participating in tertiary education provided in Wales through the medium of Welsh;’.

Adran 9, tudalen 3, ar ôl llinell 30, mewnosoder—

‘( ) darparu adnoddau i gynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn addysg drydyddol a ddarperir yng Nghymru drwy gyfrwng y Gymraeg;’.

Jeremy Miles 11

Section 9, page 3, line 31, leave out ‘tertiary education provided in Wales’ and insert ‘Welsh tertiary education provided’.

Adran 9, tudalen 3, llinell 31, hepgorer ‘yn cael ei darparu yng Nghymru’ a mewnosoder ‘Gymreig a ddarperir’.

Laura Anne Jones 80

Section 9, page 4, after line 6, insert—

‘( ) the provision of resources to increase the numbers of people participating in tertiary education provided in Wales through the medium of Welsh,’.

Adran 9, tudalen 4, ar ôl llinell 6, mewnosoder—

‘( ) darparu adnoddau i gynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn addysg drydyddol a ddarperir yng Nghymru drwy gyfrwng y Gymraeg,’.

Sioned Williams 166

Section 17, page 7, line 6, after ‘education)’, insert ‘or research and innovation’.

Adran 17, tudalen 7, llinell 7, ar ôl ‘uwch)’, mewnosoder ‘neu ymchwil ac arloesi’.

Laura Anne Jones 81

Page 7, after line 25, insert a new section—

‘[ ] Duties of providers of higher education to take steps to secure freedom of speech

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 10

(1) The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must take the steps that, having particular regard to the importance of freedom of speech, are reasonably practicable for it to take in order to achieve the objective in subsection (2).

(2) That objective is securing freedom of speech within the law for—

(a) staff of the provider,

(b) members of the provider,

(c) students of the provider, and

(d) visiting speakers.

(3) The objective in subsection (2) includes securing that—

(a) the use of any premises of the provider is not denied to any individual or body on the grounds specified in subsection (4), and

(b) the terms on which such premises are provided are not to any extent based on such grounds.

(4) The grounds referred to in subsection (3)(a) and (3)(b) are—

(a) in relation to an individual, their ideas, beliefs or views;

(b) in relation to a body, its policy or objectives or the ideas, beliefs or views of any of its members.

(5) The objective in subsection (2), so far as relating to academic staff, includes securing their academic freedom.

(6) In this section and section [section to be inserted by amendment 83], “academic freedom”, in relation to the academic staff of a tertiary education provider in Wales that provides higher education, means their freedom within the law and within their field of expertise—

(a) to question and test received wisdom, and

(b) to put forward new ideas and controversial or unpopular opinions, without placing themselves at risk of being adversely affected in any of the ways described in subsection (7).

(7) Those ways are—

(a) loss of their jobs or privileges at the provider;

(b) the likelihood of their securing promotion or different jobs at the provider being reduced.

(8) The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must take the steps that, having particular regard to the importance of freedom of speech, are reasonably practicable for it to take in order to achieve the objective in subsection (9).

(9) That objective is securing that, where a person applies to become a member of academic staff of the provider, the person is not adversely affected in relation to the application because they have exercised their freedom within the law and within their field of expertise to do the things referred to in subsection (6)(a) and (b).

(10) In this section and sections [section to be inserted by amendment 82] and [section to be inserted by amendment 83] references to freedom of speech include the freedom to express ideas, beliefs and views without suffering adverse consequences.’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 11

Tudalen 7, ar ôl llinell 25, mewnosoder adran newydd—

‘[ ] Dyletswyddau darparwyr addysg uwch i gymryd camau i sicrhau rhyddid mynegiant

(1) Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu

addysg uwch gymryd y camau y mae’n rhesymol ymarferol iddo eu cymryd, gan roi sylw

penodol i bwysigrwydd rhyddid mynegiant, er mwyn cyflawni’r amcan yn is-adran (2).

(2) Yr amcan hwnnw yw sicrhau rhyddid mynegiant o fewn y gyfraith i—

(a) staff y darparwr,

(b) aelodau’r darparwr,

(c) myfyrwyr y darparwr, a

(d) siaradwyr gwadd.

(3) Mae’r amcan yn is-adran (2) yn cynnwys sicrhau—

(a) na wrthodir y defnydd o unrhyw fangre sy’n eiddo i’r darparwr i unrhyw unigolyn na chorff ar y seiliau a bennir yn is-adran (4), a

(b) nad yw’r telerau y darperir mangre o’r fath arnynt yn seiliedig i unrhyw raddau ar seiliau o’r fath.

(4) Y seiliau y cyfeirir atynt yn is-adrannau (3)(a) a (3)(b) yw—

(a) mewn perthynas ag unigolyn, ei syniadau, ei gredoau neu ei farn;

(b) mewn perthynas â chorff, ei bolisi neu ei amcanion neu syniadau, credoau neu farn unrhyw un o’i aelodau.

(5) Mae’r amcan yn is-adran (2), i’r graddau y mae’n ymwneud â staff academaidd, yn

cynnwys sicrhau eu rhyddid academaidd.

(6) Yn yr adran hon ac adran [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 83], ystyr “rhyddid academaidd”, mewn perthynas â staff academaidd darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch, yw eu rhyddid o fewn y gyfraith ac o fewn eu maes arbenigedd—

(a) i gwestiynu a phrofi doethineb cyffredin, a

(b) i gyflwyno syniadau newydd a lleisio barn ddadleuol neu amhoblogaidd, heb eu rhoi eu hunain mewn perygl o effaith andwyol mewn unrhyw un o’r ffyrdd a ddisgrifir yn is-adran (7).

(7) Y ffyrdd hynny yw—

(a) colli eu swyddi neu freintiau yn y darparwr;

(b) llai o debygolrwydd iddynt sicrhau dyrchafiad neu swyddi gwahanol yn y darparwr.

(8) Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch gymryd y camau y mae’n rhesymol ymarferol iddo eu cymryd, gan roi sylw penodol i bwysigrwydd rhyddid mynegiant, er mwyn cyflawni’r amcan yn is-adran (9).

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 12

(9) Yr amcan hwnnw yw sicrhau, pan fo person yn gwneud cais i fod yn aelod o staff academaidd y darparwr, nad oes effaith andwyol ar y person mewn perthynas â’r cais oherwydd ei fod wedi arfer ei ryddid o fewn y gyfraith ac o fewn ei faes arbenigedd i wneud y pethau y cyfeirir atynt yn is-adrannau (6)(a) a (b).

(10) Yn yr adran hon ac adrannau [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 82] a [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 83], mae cyfeiriadau at ryddid mynegiant yn cynnwys y rhyddid i fynegi syniadau, credoau a barn heb ddioddef canlyniadau andwyol.’.

Laura Anne Jones 82

Page 7, after line 25, insert a new section—

‘[ ] Code of practice

(1) The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must, with a view to facilitating the discharge of the duty in section [section to be inserted by amendment 81](1), maintain a code of practice setting out the matters referred to in subsection (2).

(2) Those matters are—

(a) the provider’s values relating to freedom of speech and an explanation of how those values uphold freedom of speech,

(b) the procedures to be followed by staff and students of the provider in connection with the organisation of—

(i) meetings which are to be held on the provider’s premises and which fall within any class of meeting specified in the code, and

(ii) other activities which are to take place on those premises and which fall within any class of activity so specified,

(c) the conduct required of such persons in connection with any such meeting or activity, and

(d) the criteria to be used by the provider in making decisions about whether to allow the use of premises and on what terms.

(3) The code of practice may deal with such other matters as the governing body considers appropriate.

(4) The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must take the steps that are reasonably practicable for it to take (including where appropriate the initiation of disciplinary measures) in order to secure compliance with its code of practice.

(5) The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must, at least once a year, bring to the attention of all of its students—

(a) the provisions of section [section to be inserted by amendment 81], and

(b) its code of practice under this section.’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 13

Tudalen 7, ar ôl llinell 25, mewnosoder adran newydd—

‘[ ] Cod ymarfer

(1) Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch, gyda golwg ar hwyluso’r gwaith o gyflawni’r ddyletswydd yn adran [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 81](1), gynnal cod ymarfer yn nodi’r materion y cyfeirir atynt yn is-adran (2).

(2) Y materion hynny yw—

(a) gwerthoedd y darparwr yn ymwneud â rhyddid mynegiant ac esboniad o sut y mae’r gwerthoedd hynny yn cynnal rhyddid mynegiant,

(b) y gweithdrefnau i’w dilyn gan staff a myfyrwyr y darparwr mewn cysylltiad â threfnu—

(i) cyfarfodydd sydd i’w cynnal ar fangre y darparwr ac sy’n dod o dan unrhyw ddosbarth o gyfarfod a bennir yn y cod, a

(ii) gweithgareddau eraill sydd i’w cynnal ar y fangre honno ac sy’n dod o dan unrhyw ddosbarth o weithgaredd a bennir felly,

(c) yr ymddygiad sy’n ofynnol gan bersonau o’r fath mewn cysylltiad ag unrhyw gyfarfod neu weithgaredd o’r fath, a

(d) y meini prawf i’w defnyddio gan y darparwr wrth wneud penderfyniadau ynghylch pa un ai i ganiatáu’r defnydd o’r fangre ac ar ba delerau.

(3) Caiff y cod ymarfer ymdrin ag unrhyw faterion eraill y mae’r corff llywodraethu yn ystyried eu bod yn briodol.

(4) Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch gymryd y camau y mae’n rhesymol ymarferol iddo eu cymryd (gan gynnwys cychwyn mesurau disgyblu pan fo’n briodol) er mwyn sicrhau cydymffurfedd â’i god ymarfer.

(5) Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch, o leiaf unwaith y flwyddyn, ddwyn i sylw ei holl fyfyrwyr—

(a) darpariaethau adran [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 81], a

(b) ei god ymarfer o dan yr adran hon.’.

Laura Anne Jones 83

Page 7, after line 25, insert a new section—

‘[ ] Duty to promote the importance of freedom of speech and academic freedom

The governing body of a tertiary education provider in Wales that provides higher education must promote the importance of—

(a) freedom of speech within the law, and

(b) academic freedom for academic staff of tertiary education providers in Wales.’.

Tudalen 7, ar ôl llinell 25, mewnosoder adran newydd—

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 14

‘[ ] Dyletswydd i hybu pwysigrwydd rhyddid mynegiant a rhyddid academaidd

Rhaid i gorff llywodraethu darparwr addysg drydyddol yng Nghymru sy’n darparu addysg uwch hybu pwysigrwydd—

(a) rhyddid mynegiant o fewn y gyfraith, a

(b) rhyddid academaidd i staff academaidd darparwyr addysg drydyddol yng Nghymru.’.

Laura Anne Jones 84

Page 7, after line 25, insert a new section—

‘[ ] Enforcement

A failure in respect of a performance of a duty by or under sections [section to be inserted by amendment 81], [section to be inserted by amendment 82] or [section to be inserted by amendment 83] does not confer a cause of action at private law.’.

Tudalen 7, ar ôl llinell 25, mewnosoder adran newydd—

‘[ ] Gorfodi

Nid yw methiant mewn cysylltiad â chyflawni dyletswydd gan adran [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 81], [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 82] neu [yr adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 83] neu oddi tani yn rhoi sail i achos mewn cyfraith breifat.’.

Laura Anne Jones 85

Section 21, page 9, line 9, leave out subsection (7) and insert—

‘( ) The power to make a direction under this section is exercisable by statutory instrument.

( ) A statutory instrument containing a direction under this section may not be made unless the Welsh Ministers have consulted the relevant Committee of Senedd Cymru.’.

Adran 21, tudalen 9, llinell 9, hepgorer is-adran (7) a mewnosoder—

‘( ) Mae’r pŵer i wneud cyfarwyddyd o dan yr adran hon yn arferadwy drwy offeryn statudol.

( ) Ni chaniateir i offeryn statudol sy’n cynnwys cyfarwyddyd o dan yr adran hon gael ei wneud oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi ymgynghori â’r Pwyllgor perthnasol yn Senedd Cymru.’.

Jeremy Miles 12

Section 27, page 12, after line 12, insert—

‘( ) the effectiveness of the applicant tertiary education provider’s arrangements for supporting and promoting the welfare of its students and staff;’.

Adran 27, tudalen 12, ar ôl llinell 13, mewnosoder—

‘( ) effeithiolrwydd trefniadau’r darparwr addysg drydyddol sy’n gwneud cais ar gyfer cefnogi a hybu lles ei fyfyrwyr a’i staff;’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 15

Jeremy Miles 13

Section 31, page 15, after line 8, insert—

‘( ) a condition relating to the effectiveness of the provider’s arrangements for supporting and promoting the welfare of its students and staff;’.

Adran 31, tudalen 15, ar ôl llinell 8, mewnosoder—

‘( ) amod sy’n ymwneud ag effeithiolrwydd trefniadau’r darparwr ar gyfer cefnogi a hybu lles ei fyfyrwyr a’i staff;’.

Jeremy Miles 14

Section 32, page 16, line 6, after ‘Ministers’, insert ‘to which subsection (sub-section to be inserted by amendment 15 ) applies’.

Adran 32, tudalen 16, llinell 6, ar ôl ‘Cymru’, mewnosoder ‘y mae is-adran (yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 15) yn gymwys iddo’.

Jeremy Miles 15

Section 32, page 16, after line 6, insert—

‘( ) This subsection applies to a course provided—

(a) at one or more places in Wales or elsewhere,

(b) by means of correspondence, equipment or other facility that enables persons who are not in the same place (whether in Wales or elsewhere) to participate in teaching or studying the course, or

(c) by a combination of the ways described in paragraphs (a) and (b).’.

Adran 32, tudalen 16, ar ôl llinell 6, mewnosoder—

‘( ) Mae’r is-adran hon yn gymwys i gwrs a ddarperir—

(a) mewn un neu ragor o leoedd yng Nghymru neu mewn mannau eraill,

(b) drwy gyfrwng gohebiaeth, offer neu gyfleuster arall sy’n galluogi personau nad ydynt yn yr un lle (pa un ai yng Nghymru neu mewn mannau eraill) i gymryd rhan mewn addysgu neu astudio’r cwrs, neu

(c) drwy gyfuniad o’r ffyrdd a ddisgrifir ym mharagraffau (a) a (b).’.

Jeremy Miles 16

Section 33, page 17, line 2, leave out ‘in Wales’ and insert ‘by, or on behalf of, the registered provider’.

Adran 33, tudalen 17, llinell 3, hepgorer ‘yng Nghymru’ a mewnosoder ‘gan, neu ar ran, y darparwr cofrestredig’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 16

Jeremy Miles 17

Section 33, page 17, line 5, leave out ‘in Wales’ and insert ‘by, or on behalf of, the registered provider’.

Adran 33, tudalen 17, llinell 6, hepgorer ‘yng Nghymru’ a mewnosoder ‘gan, neu ar ran, y darparwr cofrestredig’.

Jeremy Miles 18

Section 33, page 17, line 6, leave out ‘in Wales’ and insert ‘by, or on behalf of, the registered provider’.

Adran 33, tudalen 17, llinell 8, hepgorer ‘yng Nghymru’ a mewnosoder ‘gan, neu ar ran, y darparwr cofrestredig’.

Jeremy Miles 19

Section 33, page 17, line 9, leave out ‘tertiary education provided in Wales’ and insert ‘relevant tertiary education provided by, or on behalf of, the registered provider’.

Adran 33, tudalen 17, llinell 11, hepgorer ‘a ddarperir yng Nghymru’ a mewnosoder ‘berthnasol a ddarperir gan, neu ar ran, y darparwr cofrestredig’.

Jeremy Miles 20

Section 33, page 17, line 13, leave out ‘tertiary education’ at the second place where it appears and insert ‘courses of tertiary education provided wholly or mainly in Wales and’.

Adran 33, tudalen 17, llinell 15, hepgorer ‘addysg drydyddol’ yr ail le y mae’n ymddangos a mewnosoder ‘cyrsiau addysg drydyddol a ddarperir yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru ac’.

Jeremy Miles 21

Section 33, page 17, line 18, leave out ‘in Wales’.

Adran 33, tudalen 17, llinell 20, hepgorer ‘yng Nghymru’.

Laura Anne Jones 86

Section 54, page 26, after line 32, insert—

‘( ) For the purposes of this section “higher education” includes degree apprenticeships.

( ) In subsection (first subsection to be inserted by this amendment) “degree apprenticeship” means any course which combines part-time higher education and an approved Welsh apprenticeship, as defined in section 109.’.

Adran 54, tudalen 26, ar ôl llinell 32, mewnosoder—

‘( ) At ddibenion yr adran hon, mae “addysg uwch” yn cynnwys gradd-brentisiaethau.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 17

( ) Yn is-adran (yr is-adran gyntaf sy'n cael ei mewnosod gan y gwelliant hwn) ystyr “gradd- brentisiaeth” yw unrhyw gwrs sy’n cyfuno addysg uwch ran-amser a phrentisiaeth Gymreig gymeradwy, fel y’i diffinnir yn adran 109.’.

Jeremy Miles 22

Section 74, page 38, after line 20, insert—

‘(11) In this section, “premises” means premises in Wales or England.’.

Adran 74, tudalen 38, ar ôl llinell 21, mewnosoder—

‘(11) Yn yr adran hon, ystyr “mangre” yw mangre yng Nghymru neu Loegr.’.

Laura Anne Jones 87

Section 83, page 42, after line 33, insert—

‘( ) No regulations may be made under subsection (4) unless the Welsh Ministers have first—

(a) published a draft of the regulations at least four weeks before the regulations are laid before the Senedd,

(b) consulted with such persons as they consider appropriate, and

(c) published a report setting out the details of the consultation exercise and responses to it.’.

Adran 83, tudalen 42, ar ôl llinell 35, mewnosoder—

‘( ) Ni chaniateir gwneud rheoliadau o dan is-adran (4) oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi gwneud y canlynol yn gyntaf—

(a) cyhoeddi drafft o'r rheoliadau o leiaf bedair wythnos cyn i'r rheoliadau gael eu gosod gerbron y Senedd,

(b) ymgynghori â'r personau hynny y maent yn ystyried eu bod yn briodol, ac

(c) cyhoeddi adroddiad yn nodi manylion yr ymgynghoriad a'r ymatebion iddo.’.

Sioned Williams 78

Page 45, after line 28, insert a new section—

‘[ ] Policy on funding powers

(1) The Commission must publish a statement of its policy on how it intends to exercise its funding powers.

(2) In preparing the statement, the Commission must have regard to the principle that decisions about the provision or securing of financial resources should be made in a way that is transparent.

(3) The Commission must keep the statement under review and may revise it.

(4) Before publishing the statement or a revised statement, the Commission must consult such persons as it considers appropriate.

(5) The Commission’s funding powers are its powers to provide or secure financial resources under sections 87, 88, 96, 100, 102, 103 and 104.’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 18

Tudalen 45, ar ôl llinell 29, mewnosoder adran newydd—

‘[ ] Polisi ar bwerau cyllido

(1) Rhaid i’r Comisiwn gyhoeddi datganiad o’i bolisi ar sut y mae’n bwriadu arfer ei bwerau cyllido.

(2) Wrth lunio’r datganiad, rhaid i’r Comisiwn roi sylw i’r egwyddor y dylai penderfyniadau am ddarparu neu sicrhau adnoddau ariannol gael eu gwneud mewn ffordd sy’n dryloyw.

(3) Rhaid i’r Comisiwn gadw’r datganiad o dan adolygiad a chaiff y Comisiwn ei ddiwygio.

(4) Cyn cyhoeddi’r datganiad neu ddatganiad diwygiedig, rhaid i’r Comisiwn ymgynghori â’r personau hynny y mae’n ystyried eu bod yn briodol.

(5) Pwerau cyllido’r Comisiwn yw ei bwerau i ddarparu neu sicrhau adnoddau ariannol o dan adrannau 87, 88, 96, 100, 102, 103 a 104.’.

Jeremy Miles 23

Section 87, page 46, line 8, leave out ‘, with the consent of the Commission,’.

Adran 87, tudalen 46, llinell 8, hepgorer ‘, gyda chydsyniad y Comisiwn,’.

Jeremy Miles 24

Section 87, page 46, line 11, after ‘providing,’, insert ‘is proposing to provide’.

Adran 87, tudalen 46, llinell 11, ar ôl ‘darparu,’ yn y lle cyntaf y mae’n ymddangos, mewnosoder ‘sy’n bwriadu darparu’.

Jeremy Miles 25

Section 87, page 46, line 12, after ‘working,’, insert ‘is proposing to work’.

Adran 87, tudalen 46, llinell 12, ar ôl ‘cydlafurio,’ yn y lle cyntaf y mae’n ymddangos, mewnosoder ‘sy’n bwriadu cydlafurio’.

Jeremy Miles 26

Section 87, page 46, after line 16, insert—

‘( ) The Commission must give its consent before the governing body of the specified provider makes a payment to a collaborating body (see section 107 for further provision about the Commission’s consent).’.

Adran 87, tudalen 46, ar ôl llinell 16, mewnosoder—

‘( ) Rhaid i’r Comisiwn roi ei gydsyniad cyn i gorff llywodraethu’r darparwr penodedig wneud taliad i gorff sy’n cydlafurio (gweler adran 107 am ddarpariaeth bellach ynghylch cydsyniad y Comisiwn).’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 19

Jeremy Miles 27

Section 88, page 46, line 36, leave out ‘, with the consent of the Commission,’.

Adran 88, tudalen 46, llinell 35, hepgorer ‘, gyda chydsyniad y Comisiwn,’.

Jeremy Miles 28

Section 88, page 46, line 38, after ‘providing,’, insert ‘is proposing to provide’.

Adran 88, tudalen 46, llinell 37, ar ôl ‘darparu,’ yn y lle cyntaf y mae’n ymddangos, mewnosoder ‘sy’n bwriadu darparu’.

Jeremy Miles 29

Section 88, page 46, line 39, after ‘working,’, insert ‘is proposing to work’.

Adran 88, tudalen 46, llinell 38, ar ôl ‘cydlafurio,’ yn y lle cyntaf y mae’n ymddangos, mewnosoder ‘sy’n bwriadu cydlafurio’.

Jeremy Miles 30

Section 88, page 46, after line 40, insert—

‘(5) The Commission must give its consent before the provider makes a payment to a collaborating body (see section 107 for further provision about the Commission’s consent).’.

Adran 88, tudalen 46, ar ôl llinell 39, mewnosoder—

‘(5) Rhaid i’r Comisiwn roi ei gydsyniad cyn i’r darparwr wneud taliad i gorff sy’n cydlafurio (gweler adran 107 am ddarpariaeth bellach ynghylch cydsyniad y Comisiwn).’.

Jeremy Miles 31

Section 89, page 47, line 24, leave out subsection (5).

Adran 89, tudalen 47, llinell 25, hepgorer is-adran (5).

Jeremy Miles 32

Section 91, page 47, line 37, leave out ‘provide’ and insert ‘secure the provision of’.

Adran 91, tudalen 47, llinell 38, hepgorer ‘ddarparu adnoddau ariannol’ a mewnosoder ‘sicrhau bod adnoddau ariannol yn cael eu darparu’.

Jeremy Miles 33

Section 91, page 48, after line 2, insert—

‘( ) The Welsh Ministers may secure the provision of financial resources under subsection (1)—

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 20

(a) by providing resources themselves;

(b) by making arrangements for the provision of resources by another person;

(c) by making arrangements for the provision of resources by persons jointly (whether or not including the Welsh Ministers).’.

Adran 91, tudalen 48, ar ôl llinell 2, mewnosoder—

‘( ) Caiff Gweinidogion Cymru sicrhau bod adnoddau ariannol yn cael eu darparu o dan is- adran (1)—

(a) drwy ddarparu adnoddau eu hunain;

(b) drwy wneud trefniadau i berson arall ddarparu adnoddau;

(c) drwy wneud trefniadau i bersonau ddarparu adnoddau ar y cyd (pa un a yw hynny’n cynnwys Gweinidogion Cymru ai peidio).’.

Jeremy Miles 34

Section 91, page 48, line 3, leave out ‘Financial resources may be provided by the Welsh Ministers under this section on the terms and conditions that the Welsh Ministers’ and insert ‘If the Welsh Ministers themselves provide financial resources under this section, they may impose such terms and conditions as they’.

Adran 91, tudalen 48, llinell 3, hepgorer ‘Caiff Gweinidogion Cymru ddarparu adnoddau ariannol o dan yr adran hon ar y telerau a’r amodau y mae Gweinidogion Cymru’ a mewnosoder ‘Os yw Gweinidogion Cymru eu hunain yn darparu adnoddau ariannol o dan yr adran hon, cânt osod y telerau a’r amodau hynny y maent’.

Jeremy Miles 35

Section 91, page 48, line 18, after ‘providing,’, insert ‘is proposing to provide’.

Adran 91, tudalen 48, llinell 18, ar ôl ‘darparu,’ yn y lle cyntaf y mae’n ymddangos, mewnosoder ‘sy’n bwriadu darparu’.

Jeremy Miles 36

Section 91, page 48, line 19, after ‘working,’, insert ‘is proposing to work’.

Adran 91, tudalen 48, llinell 19, ar ôl ‘cydlafurio,’, mewnosoder ‘sy’n bwriadu cydlafurio’.

Jeremy Miles 37

Section 92, page 48, line 28, leave out ‘in’ and insert ‘for’.

Adran 92, tudalen 48, llinell 28, hepgorer ‘yng Nghymru’ a mewnosoder ‘i Gymru’.

Jeremy Miles 38

Section 93, page 49, line 2, leave out ‘in’ and insert ‘for’.

Adran 93, tudalen 49, llinell 2, hepgorer ‘yng Nghymru’ a mewnosoder ‘i Gymru’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 21

Laura Anne Jones 88

Section 93, page 49, after line 8, insert—

‘( ) No regulations may be made under subsection (3) unless the Welsh Ministers have first—

(a) published a draft of the regulations at least four weeks before the regulations are laid before the Senedd,

(b) consulted with such persons as they consider appropriate, and

(c) published a report setting out the details of the consultation exercise and responses to it.’.

Adran 93, tudalen 49, ar ôl llinell 9, mewnosoder—

‘( ) Ni chaniateir gwneud rheoliadau o dan is-adran (3) oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi gwneud y canlynol yn gyntaf—

(a) cyhoeddi drafft o'r rheoliadau o leiaf bedair wythnos cyn i'r rheoliadau gael eu gosod gerbron y Senedd,

(b) ymgynghori â'r personau hynny y maent yn ystyried eu bod yn briodol, ac

(c) cyhoeddi adroddiad yn nodi manylion yr ymgynghoriad a'r ymatebion iddo.’.

Jeremy Miles 39

Section 93, page 49, line 12, leave out ‘levels 1, 2 and 3’ and insert ‘—

(i) the level of attainment which, in the opinion of the Welsh Ministers, is demonstrated by a qualification falling within level 1, 2 or 3 of the Credit and Qualifications Framework for Wales, or

(ii) another document specified in the regulations that sets out descriptions of levels of qualifications’.

Adran 93, tudalen 49, llinell 13, hepgorer ‘at lefelau 1, 2 a 3’ a mewnosoder ‘—

(i) at y lefel cyrhaeddiad sydd, ym marn Gweinidogion Cymru, wedi ei dangos gan gymhwyster sy’n dod o fewn lefel 1, 2 neu 3 o Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, neu

(iii) at ddogfen arall a bennir yn y rheoliadau sy’n nodi disgrifiadau o lefelau cymwysterau’.

Jeremy Miles 40

Section 93, page 49, line 15, leave out—

‘“level 1” means the level of attainment which, in the opinion of the Welsh Ministers, is demonstrated by the General Certificate of Secondary Education at Grade D, E, F or G;

“level 2” means the level of attainment which, in the opinion of the Welsh Ministers, is demonstrated by the General Certificate of Secondary Education at Grade C or above;

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 22

“level 3” means the level of attainment which, in the opinion of the Welsh Ministers, is demonstrated by the General Certificate of Education at the advanced level’

and insert—

‘”the Credit and Qualifications Framework for Wales” means the document with that title published by the Welsh Ministers (as updated from time to time) and which includes descriptions of levels of qualifications’.

Adran 93, tudalen 49, llinell 16, hepgorer—

‘ystyr “lefel 1” yw’r lefel cyrhaeddiad sydd, ym marn Gweinidogion Cymru, wedi ei dangos gan Radd D, E, F neu G o’r Dystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd;

ystyr “lefel 2” yw’r lefel cyrhaeddiad sydd, ym marn Gweinidogion Cymru, wedi ei dangos gan Radd C neu uwch o’r Dystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd;

ystyr “lefel 3” yw’r lefel cyrhaeddiad sydd, ym marn Gweinidogion Cymru, wedi ei dangos gan safon uwch y Dystysgrif Addysg Gyffredinol’

a mewnosoder—

‘ystyr ”Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru” yw’r ddogfen sy’n dwyn y teitl hwnnw a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru (fel y mae’n cael ei diweddaru o bryd i’w gilydd) ac sy’n cynnwys disgrifiadau o lefelau cymwysterau’.

Jeremy Miles 41

Section 93, page 49, line 23, leave out ‘(5)’ and insert ‘(4)(b)(first sub-paragraph to be inserted by amendment 39) and before specifying a document under subsection (4)(b)(second sub-paragraph to be inserted by amendment 39)’.

Adran 93, tudalen 49, llinell 22, hepgorer ‘(5)’ a mewnosoder ‘(4)(b)(yr is-baragraff cyntaf sy’n cael ei fewnosod gan Welliant 39) a chyn pennu dogfen o dan is-adran (4)(b)(yr ail is-baragraff sy’n cael ei fewnosod gan Welliant 39)’.

Laura Anne Jones 89

Section 93, page 49, after line 37, insert—

‘( ) No regulations may be made under subsection (7)(b) unless the Welsh Ministers have first—

(a) published a draft of the regulations at least four weeks before the regulations are laid before the Senedd,

(b) consulted with such persons as they consider appropriate, and

(c) published a report setting out the details of the consultation exercise and responses to it.’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 23

Adran 93, tudalen 49, ar ôl llinell 36, mewnosoder—

‘( ) Ni chaniateir gwneud rheoliadau o dan is-adran (7)(b) oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi gwneud y canlynol yn gyntaf—

(a) cyhoeddi drafft o'r rheoliadau o leiaf bedair wythnos cyn i'r rheoliadau gael eu gosod gerbron y Senedd,

(b) ymgynghori â'r personau hynny y maent yn ystyried eu bod yn briodol, ac

(c) cyhoeddi adroddiad yn nodi manylion yr ymgynghoriad a'r ymatebion iddo.’.

Jeremy Miles 42

Section 94, page 50, line 2, leave out ‘in’ and insert ‘for’.

Adran 94, tudalen 50, llinell 2, hepgorer ‘yng Nghymru’ a mewnosoder ‘i Gymru’.

Jeremy Miles 43

Section 95, page 50, line 14, after ‘employers’, insert ‘, employees and potential employees’.

Adran 95, tudalen 50, llinell 15, ar ôl ‘cyflogwyr’, mewnosoder ‘, cyflogeion a chyflogeion posibl’.

Laura Anne Jones 90

Section 96, page 50, line 31, after ‘or’, insert ‘subject to subsection (sub-section to be inserted by amendment 91),’.

Adran 96, tudalen 50, llinell 32, ar ôl ‘neu’, mewnosoder ‘, yn ddarostyngedig i is-adran (yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 91),’.

Laura Anne Jones 91

Section 96, page 51, after line 39, insert—

‘( ) The Welsh Ministers may secure the provision of financial resources under subsection (1) only where such provision is to be applied for the purposes of—

(a) implementing or adhering to any employability and skills programmes published on the gov.wales website, or

(b) the exercise by the Welsh Ministers of their powers under section 122(1) of the Education Act 2002 (c.32).’.

Adran 96, tudalen 51, ar ôl llinell 39, mewnosoder—

‘( ) Caiff Gweinidogion Cymru sicrhau bod adnoddau ariannol yn cael eu darparu o dan is- adran (1) dim ond pan fo darpariaeth o’r fath i’w chymhwyso at ddibenion—

(a) gweithredu unrhyw raglenni cyflogadwyedd a sgiliau a gyhoeddir ar wefan llyw.cymru neu lynu wrth y rhaglenni hynny, neu

(b) arfer gan Weinidogion Cymru eu pwerau o dan adran 122(1) o Ddeddf Addysg 2002 (p.32).’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 24

Jeremy Miles 44

Section 96, page 51, leave out lines 20-21 and insert ‘—

(a) subsection (sub-section to be inserted by amendment 45) applies.’.

Adran 96, tudalen 51, hepgorer llinelllau 20-22, a mewnosoder ‘—

(a) os yw is-adran (yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 45) yn gymwys.’.

Jeremy Miles 45

Section 96, page 51, line 22, leave out—

‘the collaborating body is providing, or has provided, further education or training on behalf of the provider, or is working’

and insert—

‘This subsection applies if the collaborating body is providing, is proposing to provide or has provided, further education or training on behalf of the provider, or is working, is proposing to work’.

Adran 96, tudalen 51, llinell 23, hepgorer—

‘os yw’r corff sy’n cydlafurio yn darparu, neu wedi darparu, addysg bellach neu hyfforddiant ar ran y darparwr, neu os yw’n cydlafurio’

a mewnosoder—

‘Mae’r is-adran hon yn gymwys os yw’r corff sy’n cydlafurio yn darparu, yn bwriadu darparu neu wedi darparu, addysg bellach neu hyfforddiant ar ran y darparwr, neu os yw’n cydlafurio, yn bwriadu cydlafurio’.

Jeremy Miles 46

Section 96, page 51, after line 24, insert—

‘( ) The Commission (in the case of financial resources secured by it) or the Welsh Ministers (in the case of financial resources secured by them) must give their consent before the provider makes a payment to a collaborating body (see section 107 for further provision about the Commission’s consent).’.

Adran 96, tudalen 51, ar ôl llinell 25, mewnosoder—

‘( ) Rhaid i’r Comisiwn (yn achos adnoddau ariannol a sicrheir ganddo) neu Weinidogion Cymru (yn achos adnoddau ariannol a sicrheir ganddynt) roi ei gydsyniad neu eu cydsyniad cyn i’r darparwr wneud taliad i gorff sy’n cydlafurio (gweler adran 107 am ddarpariaeth bellach ynghylch cydsyniad y Comisiwn).’.

Laura Anne Jones 92

Section 99, page 53, line 31, after ‘or’, insert ‘subject to subsection (sub-section to be inserted by amendment 93)’.

Adran 99, tudalen 53, llinell 34, ar ôl ‘neu’, mewnosoder ‘, yn ddarostyngedig i is-adran (yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 93),’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 25

Laura Anne Jones 93

Section 99, page 53, after line 33, insert—

‘( ) The Welsh Ministers may exercise their powers under subsection (1) for the purposes of—

(a) implementing or adhering to any employability and skills programmes published on the gov.wales website, or

(b) the exercise by the Welsh Ministers of their powers under section 122(1) of the Education Act 2002 (c.32).’.

Adran 99, tudalen 53, ar ôl llinell 36, mewnosoder—

‘( ) Caiff Gweinidogion Cymru arfer eu pwerau o dan is-adran (1) at ddibenion—

(a) gweithredu unrhyw raglenni cyflogadwyedd a sgiliau a gyhoeddir ar wefan llyw.cymru neu lynu wrth y rhaglenni hynny, neu

(b) arfer gan Weinidogion Cymru eu pwerau o dan adran 122(1) o Ddeddf Addysg 2002 (p.32).’.

Laura Anne Jones 94

Section 102, page 55, line 6, after ‘or’, insert ‘subject to subsection (sub-section to be inserted by amendment 95),’.

Adran 102, tudalen 55, llinell 6, ar ôl ‘neu’, mewnosoder ‘, yn ddarostyngedig i is-adran (yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 95),’.

Jeremy Miles 47

Section 102, page 55, line 9, leave out ‘education or training in Wales’ and insert ‘relevant education’.

Adran 102, tudalen 55, llinell 9, hepgorer ‘neu hyfforddiant yng Nghymru’ a mewnosoder ‘berthnasol’.

Laura Anne Jones 95

Section 102, page 56, after line 8, insert—

‘( ) The Welsh Ministers may secure the provision of financial resources under subsection (1) only where such provision is to be applied for the purposes of—

(a) implementing or adhering to any employability and skills programmes published on the gov.wales website, or

(b) the exercise by the Welsh Ministers of their powers under section 122(1) of the Education Act 2002 (c.32).’.

Adran 102, tudalen 56, ar ôl llinell 8, mewnosoder—

‘( ) Caiff Gweinidogion Cymru sicrhau bod adnoddau ariannol yn cael eu darparu o dan is- adran (1) dim ond pan fo darpariaeth o’r fath i’w chymhwyso at ddibenion—

(a) gweithredu unrhyw raglenni cyflogadwyedd a sgiliau a gyhoeddir ar wefan llyw.cymru neu lynu wrth y rhaglenni hynny, neu

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 26

(b) arfer gan Weinidogion Cymru eu pwerau o dan adran 122(1) o Ddeddf Addysg 2002 (p.32).’.

Jeremy Miles 48

Section 102, page 55, line 15, leave out ‘education or training in Wales’ and insert ‘relevant education’.

Adran 102, tudalen 55, llinell 15, hepgorer ‘neu hyfforddiant yng Nghymru’ a mewnosoder ‘berthnasol’.

Jeremy Miles 49

Section 102, page 55, line 17, leave out ‘the provision of tertiary education in Wales through the medium of Welsh’ and insert ‘providing, through the medium of Welsh, relevant education that is tertiary education’.

Adran 102, tudalen 55, llinell 17, hepgorer ‘drydyddol yng Nghymru’ a mewnosoder ‘berthnasolsy’n addysg drydyddol’.

Jeremy Miles 50

Section 102, page 55, line 19, leave out ‘to persons over compulsory school age in Wales’ and insert ‘by means of relevant education that is tertiary education’.

Adran 102, tudalen 55, llinell 18, hepgorer ‘i bersonau dros yr oedran ysgol gorfodol yng Nghymru’ a mewnosoder ‘drwy gyfrwng addysg berthnasol sy’n addysg drydyddol’.

Jeremy Miles 51

Section 102, page 55, after line 20, insert—

‘( ) In subsections (1) and (2), “relevant education” means—

(a) Welsh tertiary education, or

(b) other education or training provided wholly or mainly in Wales or to persons who are ordinarily resident in Wales.’.

Adran 102, tudalen 55, ar ôl llinell 20, mewnosoder—

‘( ) Yn is-adrannau (1) a (2), ystyr “addysg berthnasol” yw—

(a) addysg drydyddol Gymreig, neu

(b) addysg arall neu hyfforddiant arall a ddarperir yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru neu i bersonau sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru.’.

Jeremy Miles 52

Section 103, page 56, line 19, leave out ‘—

(a) the Commission gives its consent, and’

and insert—

‘subsection (sub-section to be inserted by amendment 53) applies.’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 27

Adran 103, tudalen 56, llinell 19, hepgorer ‘—

(a) os yw’r Comisiwn yn rhoi ei gydsyniad, a’

a mewnosoder—

‘os yw is-adran (yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 53) yn gymwys.’.

Jeremy Miles 53

Section 103, page 56, line 20, leave out—

‘the collaborating body is providing, or has provided, an approved Welsh apprenticeship on behalf of the provider, or is working’

and insert—

‘This subsection applies if the collaborating body is providing, is proposing to provide or has provided, an approved Welsh apprenticeship on behalf of the provider, or is working, is proposing to work’.

Adran 103, tudalen 56, llinell 20, hepgorer—

‘os yw’r corff sy’n cydlafurio yn darparu, neu wedi darparu, prentisiaeth Gymreig gymeradwy ar ran y darparwr, neu os yw’n cydlafurio’

a mewnosoder—

‘Mae’r is-adran hon yn gymwys os yw’r corff sy’n cydlafurio yn darparu, yn bwriadu darparu neu wedi darparu, prentisiaeth Gymreig gymeradwy ar ran y darparwr, neu os yw’n cydlafurio, yn bwriadu cydlafurio’.

Jeremy Miles 54

Section 103, page 56, after line 23, insert—

‘( ) The Commission must give its consent before the provider makes a payment to a collaborating body (see section 107 for further provision about the Commission’s consent).’.

Adran 103, tudalen 56, ar ôl llinell 22, mewnosoder—

‘( ) Rhaid i’r Comisiwn roi ei gydsyniad cyn i’r darparwr wneud taliad i gorff sy’n cydlafurio (gweler adran 107 am ddarpariaeth bellach ynghylch cydsyniad y Comisiwn).’.

Jeremy Miles 55

Section 104, page 58, line 7, leave out ‘, with the consent of the Commission,’.

Adran 104, tudalen 58, llinell 7, hepgorer ‘, gyda chydsyniad y Comisiwn,’.

Jeremy Miles 56

Section 104, page 58, line 10, leave out ‘working,’ and insert ‘carrying out, is proposing to carry out or has carried out research or innovation on behalf of the specified provider, or who is working, is proposing to work’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 28

Adran 104, tudalen 58, llinell 10, hepgorer ‘cydlafurio,’ yn y lle cyntaf y mae’n ymddangos a mewnosoder ‘gwneud, sy’n bwriadu gwneud neu sydd wedi gwneud gwaith ymchwil neu arloesi ar ran y darparwr penodedig, neu sy’n cydlafurio, sy’n bwriadu cydlafurio’.

Jeremy Miles 57

Section 104, page 58, after line 14, insert—

‘(5) The Commission must give its consent before the governing body of the specified provider makes a payment to a collaborating body (see section 107 for further provision about the Commission’s consent).’.

Adran 104, tudalen 58, ar ôl llinell 14, mewnosoder—

‘(5) Rhaid i’r Comisiwn roi ei gydsyniad cyn i gorff llywodraethu’r darparwr penodedig wneud taliad i gorff sy’n cydlafurio (gweler adran 107 am ddarpariaeth bellach ynghylch cydsyniad y Comisiwn).’.

Jeremy Miles 58

Page 59, after line 10, insert a new section—

‘[ ] Financial support under sections 88, 96 and 103: further provision about terms and conditions

(1) When determining the terms and conditions to be imposed in relation to financial resources provided under section 88(3), 96(1)(a) or (b) or 103(1)(a) to a provider who is not a registered provider, the Commission must consider whether to impose terms and conditions relating to—

(a) the quality of the relevant education provided by or on behalf of the provider;

(b) the effectiveness of the governance and management of the provider (including its financial management);

(c) the financial sustainability of the provider;

(d) the effectiveness of the provider’s arrangements for supporting and promoting the welfare of its students and staff;

(e) the delivery of measurable outcomes to further each of the aims in subsection (2).

(2) The aims are—

(a) increasing participation in relevant education provided by or on behalf of the provider by persons who are members of under-represented groups;

(b) retention of students who are members of under-represented groups to the end of courses of relevant education provided by or on behalf of the provider;

(c) reduction of any gaps of attainment in relevant education provided by or on behalf of the provider between different groups of students specified in the terms and conditions where the differences arise from social, cultural, economic or organisational factors;

(d) provision of support for students finishing courses of relevant education provided by or on behalf of the provider who are members of under-represented groups to continue their tertiary education, find employment or start a business.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 29

(3) In this section—

“relevant education” (“addysg berthnasol”) means—

(a) where financial resources are provided under section 88(3)(a) or (b), the eligible course (within the meaning given by section 88(1)) in respect of which the resources are provided;

(b) where financial resources are provided under section 96(1)(a) or (b), the further education or training in respect of which the resources are provided;

(c) where financial resources are provided under section 103(1)(a), the approved Welsh apprenticeship (within the meaning given by section 107) in respect of which the resources are provided;

“under-represented groups” (“grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol”) are groups specified in the terms and conditions that are under-represented in relevant education as a result of social, cultural, economic or organisational factors.’.

Tudalen 59, ar ôl llinell 11, mewnosoder adran newydd—

‘[ ] Cymorth ariannol o dan adrannau 88, 96 a 103: darpariaeth bellach ynghylch telerau ac amodau

(1) Wrth benderfynu’r telerau a’r amodau i’w gosod mewn perthynas ag adnoddau ariannol a ddarperir o dan adran 88(3), 96(1)(a) neu (b) neu 103(1)(a) i ddarparwr nad yw’n ddarparwr cofrestredig, rhaid i’r Comisiwn ystyried pa un ai i osod telerac ac amodau sy’n ymwneud—

(a) ag ansawdd yr addysg berthnasol a ddarperir gan neu ar ran y darparwr;

(b) ag effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu a rheoli’r darparwr (gan gynnwys ei drefniadau rheoli ariannol);

(c) â chynaliadwyedd ariannol y darparwr;

(d) ag effeithiolrwydd trefniadau’r darparwr ar gyfer cefnogi a hybu lles ei fyfyrwyr a’i staff;

(e) â chyflawni canlyniadau y gellir eu mesur i hyrwyddo pob un o’r nodau yn is- adran (2).

(2) Y nodau yw—

(a) cynyddu cyfranogiad, gan bersonau sy’n aelodau o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, mewn addysg berthnasol a ddarperir gan neu ar ran y darparwr;

(b) cadw myfyrwyr sy’n aelodau o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol hyd at ddiwedd cyrsiau addysg berthnasol a ddarperir gan neu ar ran y darparwr;

(c) lleihau unrhyw fylchau o ran cyrhaeddiad mewn addysg berthnasol a ddarperir gan neu ar ran y darparwr rhwng grwpiau gwahanol o fyfyrwyr a bennir yn y telerau a’r amodau pan fo’r gwahaniaethau yn codi oherwydd ffactorau cymdeithasol, diwylliannol, economaidd neu sefydliadol;

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 30

(d) darparu cymorth i fyfyrwyr sy’n gorffen cyrsiau addysg berthnasol a ddarperir gan neu ar ran y darparwr sy’n aelodau o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i barhau â’u haddysg drydyddol, dod o hyd i gyflogaeth neu ddechrau busnes.

(3) Yn yr adran hon—

ystyr “addysg berthnasol” (“relevant education”) yw—

(a) pan fo adnoddau ariannol yn cael eu darparu o dan adran 88(3)(a) neu (b), y cwrs cymwys (o fewn yr ystyr a roddir gan adran 88(1)) y darperir yr adnoddau mewn cysylltiad ag ef;

(b) pan fo adnoddau ariannol yn cael eu darparu o dan adran 96(1)(a) neu (b), yr addysg bellach neu’r hyfforddiant y darperir yr adnoddau mewn cysylltiad â hi neu ag ef;

(c) pan fo adnoddau ariannol yn cael eu darparu o dan adran 103(1)(a), y brentisiaeth Gymreig gymeradwy (o fewn yr ystyr a roddir gan adran 107) y darperir yr adnoddau mewn cysylltiad â hi;

“grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol” (“under-represented groups”) yw grwpiau a bennir yn y telerau a’r amodau nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg berthnasol o ganlyniad i ffactorau cymdeithasol, diwylliannol, economaidd neu sefydliadol.’.

Jeremy Miles 59

Section 107, page 59, line 13, leave out subsection (1) and insert—

‘( ) The Commission may give consent for the purpose of section 87(sub-section to be inserted by amendment 26), 88(sub-section to be inserted by amendment 30), 96(sub-section to be inserted by amendment 46), 103(sub-section to be inserted by amendment 54) or 104(sub-section to be inserted by amendment 57) generally or in relation to a specific payment or a specific collaborating body.’.

Adran 107, tudalen 59, llinell 14, hepgorer is-adran (1) a mewnosoder—

‘( ) Caiff y Comisiwn roi cydsyniad at ddiben adran 87(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 26), 88(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 30), 96(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 46), 103(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 54) neu 104(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 57) yn gyffredinol neu mewn perthynas â thaliad penodol neu gorff penodol sy’n cydlafurio.’.

Jeremy Miles 60

Section 107, page 59, after line 18, insert—

‘( ) The conditions must include a requirement that the person to whom financial resources are being provided or secured under section 87, 88, 96, 103 or 104 (as the case may be) makes arrangements for the purpose of ensuring that the resources paid to a collaborating body are managed efficiently and used in a way that provides value for money.’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 31

Adran 107, tudalen 59, ar ôl llinell 19, mewnosoder—

‘( ) Rhaid i’r amodau gynnwys gofyniad bod y person y mae adnoddau ariannol yn cael eu darparu neu eu sicrhau iddo o dan adran 87, 88, 96, 103 neu 104 (yn ôl y digwydd) yn gwneud trefniadau at ddiben sicrhau bod yr adnoddau a delir i gorff sy’n cydlafurio yn cael eu rheoli’n effeithlon ac yn cael eu defnyddio mewn ffordd sy’n darparu gwerth am arian.’.

Jeremy Miles 61

Section 107, page 59, line 20, after ‘provisions’, insert ‘, and where consent has been given generally, it may do so generally or in relation to a specific payment or a specific collaborating body’.

Adran 107, tudalen 59, llinell 21, ar ôl ‘hynny’, mewnosoder ‘, a phan fo cydsyniad wedi ei roi yn gyffredinol, caiff wneud hynny yn gyffredinol neu mewn perthynas â thaliad penodol neu gorff penodol sy’n cydlafurio’.

Jeremy Miles 62

Section 107, page 59, line 34, leave out ‘(3) (see paragraph (a) in the definition of “collaborating body”), 88(4)(a), 96(3)(a), 103(2)(a) or 104(4) (see paragraph (a) in the definition of “collaborating body”)’ and insert ‘(sub-section to be inserted by amendment 26), 88(sub-section to be inserted by amendment 30), 96(sub-section to be inserted by amendment 46), 103(sub-section to be inserted by amendment 54) or 104(sub-section to be inserted by amendment 57)’.

Adran 107, tudalen 59, llinell 35, hepgorer ‘(3) (gweler paragraff (a) yn y diffiniad o “corff sy’n cydlafurio”), 88(4)(a), 96(3)(a), 103(2)(a) neu 104(4) (gweler paragraff (a) yn y diffiniad o “corff sy’n cydlafurio”)’ a mewnosoder ‘(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 26), 88(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 30), 96(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 46), 103(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 54) neu 104(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 57)’.

Laura Anne Jones 96

Section 109, page 61, after line 3, insert—

‘( ) No regulations may be made under subsection (4) unless the Welsh Ministers have first—

(a) published a draft of the regulations at least four weeks before the regulations are laid before the Senedd,

(b) consulted with such persons as they consider appropriate, and

(c) published a report setting out the details of the consultation exercise and responses to it.’.

Adran 109, tudalen 61, ar ôl llinell 4, mewnosoder—

‘( ) Ni chaniateir gwneud rheoliadau o dan is-adran (4) oni bai bod Gweinidogion Cymru wedi gwneud y canlynol yn gyntaf—

(a) cyhoeddi drafft o'r rheoliadau o leiaf bedair wythnos cyn i'r rheoliadau gael eu gosod gerbron y Senedd,

(b) ymgynghori â'r personau hynny y maent yn ystyried eu bod yn briodol, ac

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 32

(c) cyhoeddi adroddiad yn nodi manylion yr ymgynghoriad a'r ymatebion iddo.’.

Laura Anne Jones 97

Section 109, page 61, after line 3, insert—

‘( ) Any course which includes part-time higher education may be an approved Welsh apprenticeship if it falls within subsections (2), (3) and (4).’.

Adran 109, tudalen 61, ar ôl llinell 4, mewnosoder—

‘( ) Caiff unrhyw gwrs sy’n cynnwys addysg uwch ran-amser fod yn brentisiaeth Gymreig gymeradwy os yw’n dod o fewn is-adrannau (2), (3) a (4).’.

Laura Anne Jones 98

Section 124, page 66, line 23, leave out ‘with or without modifications’ and insert—

‘(a) in the form submitted to it by the relevant tertiary education provider, or

(b) in an amended form as agreed by the relevant tertiary education provider’.

Adran 124, tudalen 66, llinell 22, hepgorer ‘gydag addasiadau neu hebddynt’ a mewnosoder—

‘(a) ar y ffurf y’i cyflwynwyd iddo gan y darparwr addysg drydyddol perthnasol, neu

(b) ar ffurf ddiwygiedig y mae’r darparwr addysg drydyddol perthnasol yn cytuno arni’.

Laura Anne Jones 99

Section 124, page 66, line 24, after ‘If’, insert ‘, following approval of a revised learner protection in accordance with subsection (3),’.

Adran 124, tudalen 66, llinell 24, ar ôl ‘perthnasol’, mewnosoder ‘, yn dilyn cymeradwyo cynllun diogelu dysgwyr diwygiedig yn unol ag is-adran (3),’.

Laura Anne Jones 100

Section 124, page 66, line 26, leave out ‘with or without modifications’ and insert—

‘(a) in the form submitted to it by the relevant tertiary education provider, or

(b) in an amended form as agreed by the relevant tertiary education provider’.

Adran 124, tudalen 66, llinell 26, hepgorer ‘gydag addasiadau neu hebddynt’ a mewnosoder—

‘(a) ar y ffurf y’i cyflwynwyd iddo gan y darparwr addysg drydyddol perthnasol, neu

(b) ar ffurf ddiwygiedig y mae’r darparwr addysg drydyddol perthnasol yn cytuno arni’.

Laura Anne Jones 101

Section 130, page 72, line 7, leave out ‘the Secretary’ and insert ‘any of the Secretaries’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 33

Adran 130, tudalen 72, llinell 7, hepgorer ‘yr Ysgrifennydd’ a mewnosoder ‘unrhyw un neu ragor o’r Ysgrifenyddion’.

Laura Anne Jones 102

Section 130, page 72, after line 25, insert—

‘( ) any other person the Commission considers appropriate or that may hold information about any matter in relation to which the Commission has a function.’.

Adran 130, tudalen 72, ar ôl llinell 25, mewnosoder—

‘( ) unrhyw berson arall y mae’r Comisiwn yn ystyried ei fod yn briodol neu a all gadw gwybodaeth am unrhyw fater y mae gan y Comisiwn swyddogaeth mewn perthynas ag ef.’.

Jeremy Miles 63

Section 134, page 74, line 26, leave out ‘education or training’ and insert —

‘Welsh tertiary education;

(b) other education or training—

(i) provided wholly or mainly in Wales, or

(ii) to persons who are ordinarily resident’.

Adran 134, tudalen 74, llinell 28, hepgorer ‘ag addysg neu hyfforddiant’ a mewnosoder—

‘ag addysg drydyddol Gymreig;

(b) ag addysg arall neu hyfforddiant arall—

(i) a ddarperir yn gyfan gwbl neu’n bennaf yng Nghymru, neu

(ii) i bersonau sy’n preswylio fel arfer’.

Jeremy Miles 64

Section 134, page 74, line 27, leave out ‘in Wales’ and insert ‘described in paragraph (a) or (paragraph inserted by amendment 63)’.

Adran 134, tudalen 74, llinell 29, hepgorer ‘yng Nghymru’ a mewnosoder ‘a ddisgrifir ym mharagraff (a) neu (y paragraff sy’n cael ei fewnosod gan Welliant 63)’.

Laura Anne Jones 103

Section 137, page 76, line 28, leave out ‘Section 128 of’.

Adran 137, tudalen 76, llinell 28, hepgorer ‘adran 128 o Ddeddf’ a mewnosoder ‘Deddf’.

Laura Anne Jones 104

Section 137, page 76, line 29, leave out subsections (2) to (5) and insert—

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 34

‘( ) Section 128 (Dissolution of higher education corporations in Wales) is repealed.’.

Adran 137, tudalen 76, llinell 29, hepgorer is-adrannau (2) hyd at (5) a mewnosoder—

‘( ) Mae adran 128 (Diddymu corfforaethau addysg uwch yng Nghymru) wedi ei diddymu.’.

Jeremy Miles 65

Page 78, after line 9, insert a new section—

‘[ ] Data Protection

(1) This section applies to a duty or power to disclose or use information where the duty or power is imposed or conferred by or under any provision of this Act.

(2) A duty or power to which this section applies does not operate to require or authorise the disclosure or use of information which would contravene the data protection legislation; but the duty or power is to be taken into account in determining whether the disclosure or use would contravene that legislation.

(3) In this section, “data protection legislation” has the same meaning as in the Data Protection Act 2018 (see section 3 of that Act).’.

Tudalen 78, ar ôl llinell 9, mewnosoder adran newydd—

‘[ ] Diogelu Data

(1) Mae’r adran hon yn gymwys i ddyletswydd neu bŵer i ddatgelu neu ddefnyddio gwybodaeth pan osodir y ddyletswydd neu’r pŵer neu pan y’i rhoddir gan neu o dan unrhyw ddarpariaeth yn y Ddeddf hon.

(2) Nid yw dyletswydd na phŵer y mae’r adran hon yn gymwys iddi neu iddo yn gweithredu i’w gwneud yn ofynnol, neu i awdurdodi, datgelu neu ddefnyddio gwybodaeth a fyddai’n torri’r ddeddfwriaeth diogelu data; ond mae’r ddyletswydd neu’r pŵer i’w hystyried neu ei ystyried wrth benderfynu a fyddai’r datgeliad neu’r defnydd yn torri’r ddeddfwriaeth honno.

(3) Yn yr adran hon, mae i “deddfwriaeth diogelu data” yr un ystyr ag a roddir i “data protection legislation” yn Neddf Diogelu Data 2018 (gweler adran 3 o’r Ddeddf honno).’.

Laura Anne Jones 105

Section 140, page 78, line 26, leave out subsections (3) to (5) and insert—

‘( ) No statutory instrument may be made by the Welsh Ministers under this Act unless a draft of the instrument has been laid before, and approved by a resolution of, Senedd Cymru.’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 28, hepgorer is-adrannau (3) hyd at (5) a mewnosoder—

‘( ) Ni chaiff Gweinidogion Cymru wneud offeryn statudol o dan y Ddeddf hon oni bai bod drafft o’r offeryn wedi’i osod gerbron Senedd Cymru ac wedi ei gymeradwyo ganddi drwy benderfyniad.’.

Laura Anne Jones 106

Section 140, page 78, line 28, leave out ‘containing regulations’ and insert ‘made’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 35

Adran 140, tudalen 78, llinell 31, hepgorer ‘sy’n cynnwys rheoliadau’ a mewnosoder ‘a wneir’.

Laura Anne Jones 107

Section 140, page 78, line 30, leave out ‘section’ and insert ‘sections 21(sub-section inserted by amendment 85) and’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 33, hepgorer ‘adran’ a mewnosoder ‘adrannau 21(yr is-adran sy’n cael ei mewnosod gan welliant 85) a’.

Laura Anne Jones 108

Section 140, page 78, line 31, after ‘25(2)’, insert ‘and (5)’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 34, ar ôl ‘25(2)’, mewnosoder ‘a (5)’.

Laura Anne Jones 109

Section 140, page 78, line 31, after ‘25(2)’, insert ‘and (8)’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 34, ar ôl ‘25(2)’, mewnosoder ‘ac (8)’.

Jeremy Miles 66

Section 140, page 78, line 31, leave out ‘33(1),’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 34, hepgorer ‘33(1),’.

Laura Anne Jones 110

Section 140, page 78, line 31, after ‘41(2)’, insert ‘and (6), 43(13)’.

Adran 140, tudalen 78, llinell 34, ar ôl ‘41(2)’, mewnosoder ‘a (6), 43(13)’.

Laura Anne Jones 111

Section 140, page 79, line 1, leave out ‘, but only where the regulations amend, repeal or otherwise modify a provision of an Act of Parliament, a Measure of the National Assembly for Wales or an Act of Senedd Cymru’.

Adran 140, tudalen 79, llinell 1, hepgorer ‘, ond dim ond pan fo’r rheoliadau yn diwygio, yn diddymu neu fel arall yn addasu darpariaeth mewn Deddf gan Senedd y Deyrnas Unedig, Mesur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu Ddeddf gan Senedd Cymru’.

Laura Anne Jones 112

Section 141, page 79, after line 14, insert—

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 36

‘“adult community learning” (“dysgu oedolion yn y gymuned”) means formal and informal learning options offered by tertiary education providers, including entry level to level 2 skills such as numeracy, literacy and digital skills, and employability skills which are subject to grant funding by the Welsh Ministers;’.

Adran 141, tudalen 80, ar ôl llinell 7, mewnosoder—

‘ystyr “dysgu oedolion yn y gymuned” (“adult community learning”) yw opsiynau dysgu ffurfiol ac anffurfiol a gynigir gan ddarparwyr addysg drydyddol, gan gynnwys sgiliau lefel mynediad hyd at lefel 2 megis sgiliau rhifedd, sgiliau llythrennedd a sgiliau digidol, a sgiliau cyflogadwyedd sy’n amodol ar gyllid grant gan Weinidogion Cymru;’.

Laura Anne Jones 114

Section 141, page 79, after line 16, insert—

‘“degree apprenticeship” (“gradd-brentisiaeth”) means any course which combines part-time higher education and an approved Welsh apprenticeship, as defined in section 109;’.

Adran 141, tudalen 80, ar ôl llinell 10, mewnosoder—

‘ystyr “gradd-brentisiaeth” (“degree apprenticeship”) yw unrhyw gwrs sy’n cyfuno addysg uwch ran-amser a phrentisiaeth Gymreig gymeradwy, fel y’i diffinnir yn adran 109;’.

Laura Anne Jones 113

Section 141, page 79, after line 16, insert—

‘“entry level” (“lefel mynediad”) means the level of attainment which, in the opinion of the Welsh Ministers, is demonstrated by the Entry Level Certificate;’.

Adran 141, tudalen 80, ar ôl llinell 10, mewnosoder—

‘ystyr “lefel mynediad” (“entry level”) yw’r lefel cyrhaeddiad sydd, ym marn Gweinidogion Cymru, wedi ei dangos gan y Dystysgrif Lefel Mynediad;’.

Jeremy Miles 67

Section 141, page 79, after line 16, insert—

‘“facilities for Wales” (“cyfleusterau i Gymru”) includes—

(a) facilities in Wales, and

(b) other facilities available to persons ordinarily resident in Wales;’.

Adran 141, tudalen 79, ar ôl llinell 36, mewnosoder—

‘mae “cyfleusterau i Gymru” (“facilities for Wales”) yn cynnwys—

(a) cyfleusterau yng Nghymru, a

(b) cyfleusterau eraill sydd ar gael i bersonau sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru;’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 37

Laura Anne Jones 115

Section 141, page 79, after line 35, insert—

‘“level 2” (“lefel 2”) has the meaning given by section 93(5);’.

Adran 141, tudalen 80, ar ôl llinell 10, mewnosoder—

‘mae i “lefel 2” (“level 2”) yr ystyr a roddir gan adran 93(5);’.

Laura Anne Jones 116

Section 141, page 80, line 10, after ‘education,’ at the second place where it occurs on a line, insert ‘degree apprenticeships,’.

Adran 141, tudalen 79, llinell 11, ar ôl ‘uwch,’, mewnosoder ‘gradd-brentisiaethau,’.

Laura Anne Jones 117

Section 141, page 80, line 11, after ‘education’, insert ‘, adult community learning’.

Adran 141, tudalen 79, llinell 11, ar ôl ‘bellach’, mewnosoder ‘, dysgu oedolion yn y gymuned’.

Jeremy Miles 68

Section 141, page 80, after line 16, insert—

‘“Welsh tertiary education” (“addysg drydyddol Gymreig”) means tertiary education—

( ) provided by, or on behalf of, a tertiary education provider in Wales, or

( ) funded or otherwise secured by the Commission.’.

Adran 141, tudalen 79, ar ôl llinell 12, mewnosoder—

‘ystyr “addysg drydyddol Gymreig” (“Welsh tertiary education”) yw addysg drydyddol—

( ) a ddarperir gan, neu ar ran, darparwr addysg drydyddol yng Nghymru, neu

( ) a gyllidir gan y Comisiwn neu a sicrheir fel arall ganddo;’.

Jeremy Miles 69

Section 141, page 81, after line 3, insert—

‘( ) References in this Act (however expressed) to the provision of tertiary education by, or on behalf of, a tertiary education provider in Wales (including a registered provider or specified provider) include courses of tertiary education provided—

(a) at one or more places in Wales or elsewhere,

(b) by means of correspondence, equipment or other facility that enables persons who are not in the same place (whether in Wales or elsewhere) to participate in the tertiary education, or

(c) by a combination of the ways described in paragraphs (a) and (b).’.

Adran 141, tudalen 81, ar ôl llinell 3, mewnosoder—

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 38

‘( ) Mae cyfeiriadau yn y Ddeddf hon (sut bynnag y’u mynegir) at ddarparu addysg drydyddol gan, neu ar ran, darparwr addysg drydyddol yng Nghymru (gan gynnwys darparwr cofrestredig neu ddarparwr penodedig) yn cynnwys cyrsiau addysg drydyddol a ddarperir—

(a) mewn un neu ragor o leoedd yng Nghymru neu mewn mannau eraill,

(b) drwy gyfrwng gohebiaeth, offer neu gyfleuster arall sy’n galluogi personau nad ydynt yn yr un lle (pa un ai yng Nghymru neu mewn mannau eraill) i gymryd rhan yn yr addysg drydyddol, neu

(c) drwy gyfuniad o’r ffyrdd a ddisgrifir ym mharagraffau (a) a (b).’.

Laura Anne Jones 118

Section 143, page 81, line 22, leave out subsection (2).

Adran 143, tudalen 81, llinell 24, hepgorer is-adran (2).

Jeremy Miles 70

Schedule 4, page 100, after line 3, insert—

‘Employment and Training Act 1973 (c. 50)

[ ] (1) The Employment and Training Act 1973 is amended as follows.

(2) In section 8 (careers services), in subsection (4), for paragraph (a) substitute—

“(a) as respects Wales as references to a tertiary education provider registered under section 25 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022 to provide higher education, other than a provider which is also an institution within the further education sector (within the meaning given by section 91(3) of the Further and Higher Education Act 1992) or a school (within the meaning given by section 4 of the Education Act 1996), and”.’.

Atodlen 4, tudalen 100, ar ôl llinell 3, mewnosoder—

‘Deddf Cyflogaeth a Hyfforddiant 1973 (p. 50)

[ ] (1) Mae Deddf Cyflogaeth a Hyfforddiant 1973 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn adran 8 (gwasanaethau gyrfaoedd), yn is-adran (4), yn lle paragraff (a) rhodder—

“(a) as respects Wales as references to a tertiary education provider registered under section 25 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022 to provide higher education, other than a provider which is also an institution within the further education sector (within the meaning given by section 91(3) of the Further and Higher Education Act 1992) or a school (within the meaning given by section 4 of the Education Act 1996), and”.’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 39

Jeremy Miles 71

Schedule 4, page 100, after line 12, insert—

‘( ) in subsection (5), for paragraph (aa) substitute—

“(aa) a tertiary education provider registered under section 25 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022 to provide higher education, other than an institution within paragraph (a) or (ba) or a school;”;’.

Atodlen 4, tudalen 100, ar ôl llinell 12, mewnosoder—

‘( ) yn is-adran (5), yn lle paragraff (aa) rhodder—

“(aa) a tertiary education provider registered under section 25 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022 to provide higher education, other than an institution within paragraph (a) or (ba) or a school;”;’.

Jeremy Miles 72

Schedule 4, page 101, after line 37, insert—

‘(a) in subsection (5)—

(i) for paragraphs (a) and (aa) substitute—

“(a) tertiary education providers registered in a category specified in regulations made for the purposes of section 87 or 104 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022, other than providers that are also institutions within the further education sector or schools,”;

(ii) in paragraph (b) after “in Wales” insert “, other than ones falling within paragraph (a),”;

(iii) in paragraph (c) after “Act)” insert “, other than institutions falling within paragraph (a)”;

(b) omit subsection (5A).’.

Atodlen 4, tudalen 101, ar ôl llinell 37, mewnosoder—

‘(a) yn is-adran (5)—

(i) yn lle paragraffau (a) ac (aa) rhodder—

“(a) tertiary education providers registered in a category specified in regulations made for the purposes of section 87 or 104 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022, other than providers that are also institutions within the further education sector or schools,”;

(ii) ym mharagraff (b) ar ôl “in Wales” mewnosoder “, other than ones falling within paragraph (a),”;

(iii) ym mharagraff (c) ar ôl “Act)” mewnosoder “, other than institutions falling within paragraph (a)”;

(b) hepgorer is-adran (5A).’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 40

Jeremy Miles 73

Schedule 4, page 105, line 29, after ‘Wales),’ insert—

‘( ) for paragraph 7, substitute—

“7 Any tertiary education provider (other than one within paragraph 5, 6, 8 or 9) that is registered in a category specified in regulations made for the purposes of section 87 or 104 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022.”’.

Atodlen 4, tudalen 105, llinell 32, ar ôl ‘Cymru),’ , mewnosoder—

‘( ) yn lle paragraff 7, rhodder—

“7 Any tertiary education provider (other than one within paragraph 5, 6, 8 or 9) that is registered in a category specified in regulations made for the purposes of section 87 or 104 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022.”’.

Jeremy Miles 74

Schedule 4, page 110, line 17, leave out paragraph 18 and insert—

‘[ ] (1) The Commissioner for Older People (Wales) Act 2006 is amended as follows.

(4) In Schedule 2 (persons whose functions are subject to review under section 3), under the sub-heading “Education and training”—

(a) for “The Higher Education Funding Council for Wales” substitute “The Commission for Tertiary Education and Research”;

(b) for “an institution in Wales falling within section 91(5)(a) of the Further and Higher Education Act 1992 (c. 13)” substitute “a tertiary education provider (other than one mentioned elsewhere in this Schedule) that is registered in a category specified in regulations made for the purposes of section 87 or 104 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022”.

(5) In Schedule 3 (persons whose arrangements are subject to review under section 5), under the sub-heading “Education and training”, for “an institution in Wales falling within section 91(5)(a) of the Further and Higher Education Act 1992 (c. 13)” substitute “a tertiary education provider (other than one mentioned elsewhere in this Schedule) that is registered in a category specified in regulations made for the purposes of section 87 or 104 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022”.’.

Atodlen 4, tudalen 110, llinell 18, hepgorer paragraff 18 a mewnosoder—

‘[ ] (1) Mae Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn Atodlen 2 (personau y mae eu swyddogaethau yn ddarostyngedig i’w hadolygu o dan adran 3), o dan yr is-bennawd “Education and training”—

(a) yn lle “The Higher Education Funding Council for Wales” rhodder “The Commission for Tertiary Education and Research”;

(b) yn lle “an institution in Wales falling within section 91(5)(a) of the Further and Higher Education Act 1992 (c. 13)” rhodder “a tertiary education provider (other than one mentioned elsewhere in this Schedule) that is registered in a category specified in regulations made for the purposes of section 87 or 104 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022”.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 41

(3) Yn Atodlen 3 (personau y mae eu trefniadau yn ddarostyngedig i’w hadolygu o dan adran 5), o dan yr is-bennawd “Education and training”, yn lle “an institution in Wales falling within section 91(5)(a) of the Further and Higher Education Act 1992 (c. 13)” rhodder “a tertiary education provider (other than one mentioned elsewhere in this Schedule) that is registered in a category specified in regulations made for the purposes of section 87 or 104 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022”.’.

Jeremy Miles 75

Schedule 4, page 111, after line 2, insert—

‘( ) In Schedule 4 (regulated activities relating to children), in paragraph 1, after sub- paragraph (9B)(i) insert—

“(ia) an inspection under section 57, 58, 59, 60 or 63 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022 (inspection of further education and training, etc. by Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales);”.’.

Atodlen 4, tudalen 111, ar ôl llinell 2, mewnosoder—

‘( ) Yn Atodlen 4 (gweithgareddau rheoleiddiedig sy’n ymwneud â phlant), ym mharagraff 1, ar ôl is-baragraff (9B)(i) mewnosoder—

“(ia) an inspection under section 57, 58, 59, 60 or 63 of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022 (inspection of further education and training, etc. by Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales);”.’.

Laura Anne Jones 161

Schedule 4, page 112, leave out lines 29 to 33.

Atodlen 4, tudalen 112, hepgorer llinellau 29 hyd at 33.

Laura Anne Jones 162

Schedule 4, page 113, leave out lines 8 to 11.

Atodlen 4, tudalen 113, hepgorer llinellau 8 hyd at 11.

Jeremy Miles 76

Schedule 4, page 113, leave out lines 12 to 25.

Atodlen 4, tudalen 113, hepgorer llinellau 12 hyd at 25.

Laura Anne Jones 163

Schedule 4, page 113, leave out—

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 42

‘(8) After section 63 insert—

“CHAPTER 3A

PROPOSALS FOR RESTRUCTURING SIXTH FORM PROVISION

63A Directions by the Commission to make sixth form proposals

(1) The Commission may, in accordance with the Code—

(a) direct a local authority to exercise its powers to make proposals to—

(i) establish or discontinue a school providing education suitable only to the requirements of persons over compulsory school age, or

(ii) make an alteration described in Schedule 2 to a school, the effect of which would be that provision of education suitable to the requirements of persons over compulsory school age at the school increases or decreases.

(b) direct the governing body of a foundation or voluntary school to exercise its powers to make an alteration described in Schedule 2 to a school, the effect of which would be that provision of education suitable to the requirements of persons over compulsory school age at the school increases or decreases.

(2) A direction under subsection (1) must—

(a) require the proposals to be published no later than the date specified in the direction, and

(b) require the proposals, in giving effect to the direction, to apply any principles specified in it.

63B Further provision about proposals made after a direction under section 63A(1)

(1) Proposals made in accordance with a direction under section 63A(1) may not be withdrawn without the consent of the Commission.

(2) The Commission may give consent for the purposes of subsection (1) subject to conditions.

(3) A local authority must reimburse expenditure reasonably incurred by a governing body of a school maintained by it in making proposals in accordance with a direction under section 63A(1).

(4) Despite anything in Part 1 of Schedule 3 (responsibility for implementation of statutory proposals), a local authority must meet the cost of implementing proposals made by a governing body of a school maintained by it in accordance with a direction under section 63A(1) which have been approved or determined to be implemented.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 43

63C Making of proposals by the Commission

(1) This section applies where—

(a) the Commission has made a direction under section 63A(1), and

(b) either—

(i) proposals have been published in accordance with the direction, or

(ii) the time allowed under the direction for the publication of the proposals has expired.

(2) The Commission may make any proposals that could have been made in accordance with the direction.

(3) But the Commission must obtain the consent of the Welsh Ministers before making a proposal to make an alteration described in paragraph 6 of Schedule 2 (opening or closing a school’s sixth form) to a voluntary or foundation school.

(4) Where the Commission makes proposals under this section, any proposals that have been made by a local authority or governing body and published in accordance with the direction are to be treated as having been withdrawn.

63D Publication of Commission’s proposals and consultation

(1) The Commission must publish proposals made under section 63C in accordance with the Code.

(2) Before publishing proposals made under section 63C, the Commission must consult on its proposals in accordance with the Code.

(3) The requirement to consult does not apply to proposals to discontinue a school which is a small school within the meaning given by section 56.

(4) Before the end of 7 days beginning with the day on which they were published, the Commission must send copies of the published proposals to—

(a) the Welsh Ministers,

(b) the local authority that maintains, or that it is proposed will maintain, the school to which the proposals relate, and

(c) the governing body (if any) of the school to which the proposals relate.

(5) The Commission must publish a report on the consultation it has carried out in accordance with the Code.

63E Objections to the Commission’s proposals

(1) Any person may object to proposals published under section 63D.

(2) Objections must be sent in writing to the Commission before the end of 28 days beginning with the day on which the proposals were published (“the objection period”).

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 44

(3) The Commission must publish a summary of all objections made in accordance with subsection (2) (and not withdrawn) and its response to those objections before the end of 28 days beginning with the end of the objection period.

63F Approval by Welsh Ministers

(1) Proposals published by the Commission under section 63D require approval under this section if an objection has been made in accordance with section 63E(2) and has not been withdrawn in writing before the end of 28 days beginning with the end of the objection period.

(2) Where proposals require approval under this section, the Commission must send a copy of the documents listed in subsection (3) to the Welsh Ministers before the end of 35 days beginning with the end of the objection period.

(3) The documents are—

(a) the report published under section 63D(5),

(b) the published proposals,

(c) any objections made in accordance with section 63E(2) (and not withdrawn), and

(d) where objections have been so made (and not withdrawn), the response published under section 63E(3).

(4) Where proposals require approval under this section, the Welsh Ministers may—

(a) reject the proposals,

(b) approve them without modification, or

(c) approve them with modifications—

(i) after obtaining the consent of the Commission to the modifications, and

(ii) after consulting the local authority that maintains, or that it is proposed will maintain, the school to which the proposals relate and the governing body (if any) of the school to which the proposals relate.

(5) An approval may be expressed to take effect only if an event specified in the approval occurs by a date so specified.

(6) The Welsh Ministers may, at the request of the Commission, specify a later date by which the event referred to in subsection (5) is to occur.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 45

(7) Subsection (1) does not prevent proposals from being withdrawn by notice in writing given by the Commission to the Welsh Ministers at any time before they are approved under this section.

(8) No approval is required under this section for proposals to discontinue a school which is a small school within the meaning given by section 56.

63G Determination

(1) Where proposals published under section 63D do not require approval under section 63F, the Commission must determine whether the proposals should be implemented.

(2) If a determination under subsection (1) is not made before the end of 16 weeks beginning with the end of the objection period, the Commission is to be taken to have withdrawn the proposals.

(3) Before the end of 7 days beginning with the day of its determination under subsection (1), the Commission must notify the following of the determination—

(a) the Welsh Ministers;

(b) the local authority that maintains, or that it is proposed will maintain, the school to which the proposals relate;

(c) the governing body (if any) of the school to which the proposals relate.

63H Implementation of proposals

(1) Proposals approved by the Welsh Ministers under section 63F or determined to be implemented by the Commission under section 63G have effect as if they had been approved by the Welsh Ministers under section 50 after having been made—

(a) by the local authority under its powers to make proposals to establish, alter or discontinue schools, or

(b) in the case of proposals to alter a foundation or voluntary school, by the governing body under its powers to make proposals to alter its school.

(2) Despite anything in Part 1 of Schedule 3 (responsibility for implementation of statutory proposals), the local authority that maintains the school in question must meet the cost of implementing proposals approved under section 63F or determined to be implemented under section 63G which have effect as mentioned in subsection (1)(b).

63I Interpretation of Chapter 3A

In this Chapter—

“the Code” (“y Cod”) means the code on school organisation issued under section 38(1);

“the Commission” (“y Comisiwn”) means the Commission for Tertiary Education and Research.”

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 46

Atodlen 4, tudalen 113, hepgorer —

‘(4) Ar ôl adran 63 mewnosoder—

“PENNOD 3A

CYNIGION I AILSTRWYTHURO DARPARIAETH CHWECHED DOSBARTH

63A Cyfarwyddydau gan y Comisiwn i wneud cynigion chweched dosbarth

(1) Caiff y Comisiwn, yn unol â’r Cod—

(a) cyfarwyddo awdurdod lleol i arfer ei bwerau i wneud cynigion i—

(i) sefydlu neu derfynu ysgol sy’n darparu addysg sy’n addas i ofynion personau dros oedran ysgol gorfodol yn unig, neu

(ii) gwneud newid a ddisgrifir yn Atodlen 2 i ysgol, y byddai ei effaith yn golygu bod darparu addysg sy’n addas i ofynion personau dros oedran ysgol gorfodol yn yr ysgol yn cynyddu neu’n lleihau.

(b) cyfarwyddo corff llywodraethu ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol i arfer ei bwerau i wneud newid a ddisgrifir yn Atodlen 2 i ysgol, y byddai ei effaith yn golygu bod darparu addysg sy’n addas i ofynion personau dros oedran ysgol gorfodol yn yr ysgol yn cynyddu neu’n lleihau.

(2) Rhaid i gyfarwyddyd o dan is-adran (1)—

(a) ei gwneud yn ofynnol i’r cynigion gael eu cyhoeddi heb fod yn hwyrach na’r dyddiad a bennir yn y cyfarwyddyd, a

(b) ei gwneud yn ofynnol i’r cynigion, wrth roi effaith i’r cyfarwyddyd, gymhwyso unrhyw egwyddorion a bennir ynddo.

63B Darpariaeth bellach ynghylch cynigion a wneir ar ôl cyfarwyddyd o dan adran 63A(1)

(1) Ni chaniateir i gynigion a wneir yn unol â chyfarwyddyd o dan adran 63A(1) gael eu tynnu’n ôl heb gydsyniad y Comisiwn.

(2) Caiff y Comisiwn roi cydsyniad at ddibenion is-adran (1) yn ddarostyngedig i amodau.

(3) Rhaid i awdurdod lleol ad-dalu gwariant yr aed iddo’n rhesymol gan gorff llywodraethu ysgol a gynhelir ganddo wrth wneud cynigion yn unol â chyfarwyddyd o dan adran 63A(1).

(4) Er gwaethaf unrhyw beth yn Rhan 1 o Atodlen 3 (cyfrifoldeb dros weithredu cynigion statudol), rhaid i awdurdod lleol gwrdd â’r gost o weithredu cynigion a wneir gan gorff llywodraethu ysgol a gynhelir ganddo yn unol â chyfarwyddyd o dan adran 63A(1) a’r rheini’n gynigion sydd wedi eu cymeradwyo neu y penderfynwyd eu gweithredu.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 47

63C Gwneud cynigion gan y Comisiwn

(1) Mae’r adran hon yn gymwys pan fo—

(a) y Comisiwn wedi gwneud cyfarwyddyd o dan adran 63A(1), a

(b) naill ai—

(i) cynigion wedi eu cyhoeddi’n unol â’r cyfarwyddyd, neu

(ii) yr amser a ganiatawyd o dan y cyfarwyddyd ar gyfer cyhoeddi’r cynigion wedi dirwyn i ben.

(2) Caiff y Comisiwn wneud unrhyw gynigion y gellid bod wedi eu gwneud yn unol â’r cyfarwyddyd.

(3) Ond rhaid i’r Comisiwn gael cydsyniad Gweinidogion Cymru cyn gwneud cynnig i wneud newid a ddisgrifir ym mharagraff 6 o Atodlen 2 (agor neu gau chweched dosbarth ysgol) i ysgol wirfoddol neu ysgol sefydledig.

(4) Pan fo’r Comisiwn yn gwneud cynigion o dan yr adran hon, mae unrhyw gynigion sydd wedi eu gwneud gan awdurdod lleol neu gorff llywodraethu ac sydd wedi eu cyhoeddi yn unol â’r cyfarwyddyd i’w trin fel pe baent wedi eu tynnu’n ôl.

63D Cyhoeddi cynigion y Comisiwn ac ymgynghori arnynt

(1) Rhaid i’r Comisiwn gyhoeddi cynigion a wneir o dan adran 63C yn unol â’r Cod.

(2) Cyn cyhoeddi cynigion a wneir o dan adran 63C, rhaid i’r Comisiwn ymgynghori ynglŷn â’i gynigion yn unol â’r Cod.

(3) Nid yw’r gofyniad i ymgynghori yn gymwys i gynigion i derfynu ysgol sy’n ysgol fach o fewn yr ystyr a roddir gan adran 56.

(4) Cyn diwedd 7 niwrnod gan ddechrau ar ddiwrnod eu cyhoeddi, rhaid i’r Comisiwn anfon copïau o’r cynigion cyhoeddedig—

(a) at Weinidogion Cymru,

(b) at yr awdurdod lleol sy’n cynnal, neu y cynigir y bydd yn cynnal, yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi, ac

(c) at gorff llywodraethu (os oes un) yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi.

(5) Rhaid i’r Comisiwn gyhoeddi adroddiad ar yr ymgynghoriad y mae wedi ei gynnal yn unol â’r Cod.

63E Gwrthwynebiadau i gynigion y Comisiwn

(1) Caiff unrhyw berson wrthwynebu cynigion a gyhoeddir o dan adran 63D.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 48

(2) Rhaid i wrthwynebiadau gael eu hanfon yn ysgrifenedig i’r Comisiwn cyn diwedd 28 o ddiwrnodau gan ddechrau ar y diwrnod y cafodd y cynigion eu cyhoeddi (“y cyfnod gwrthwynebu”).

(3) Rhaid i’r Comisiwn gyhoeddi crynodeb o’r holl wrthwynebiadau a wnaed yn unol ag is-adran (2) (ac nad ydynt wedi eu tynnu’n ôl) a’i ymateb i’r gwrthwynebiadau hynny cyn diwedd 28 o ddiwrnodau gan ddechrau ar ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu.

63F Eu cymeradwyo gan Weinidogion Cymru

(1) Mae’n ofynnol i gynigion a gyhoeddir gan y Comisiwn o dan adran 63D gael eu cymeradwyo o dan yr adran hon os yw gwrthwynebiad wedi ei wneud yn unol ag adran 63E(2) ac nad yw wedi ei dynnu’n ôl yn ysgrifenedig cyn diwedd 28 o ddiwrnodau gan ddechrau ar ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu.

(2) Pan fo’n ofynnol i gynigion gael eu cymeradwyo o dan yr adran hon, rhaid i’r Comisiwn anfon copi o’r dogfennau a restrir yn is-adran (3) at Weinidogion Cymru cyn diwedd 35 o ddiwrnodau gan ddechrau ar ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu.

(3) Y dogfennau yw—

(a) yr adroddiad a gyhoeddir o dan adran 63D(5),

(b) y cynigion cyhoeddedig,

(c) unrhyw wrthwynebiadau a wneir yn unol ag adran 63E(2) (ac nad ydynt wedi eu tynnu’n ôl), a

(d) pan fo gwrthwynebiadau wedi eu gwneud felly (ac nad ydynt wedi eu tynnu’n ôl), yr ymateb a gyhoeddir o dan adran 63E(3).

(4) Pan fo’n ofynnol i gynigion gael eu cymeradwyo o dan yr adran hon, caiff Gweinidogion Cymru—

(a) gwrthod y cynigion,

(b) eu cymeradwyo heb eu haddasu, neu

(c) eu cymeradwyo gydag addasiadau—

(i) ar ôl cael cydsyniad y Comisiwn i’r addasiadau, a

(ii) ar ôl ymgynghori â’r awdurdod lleol sy’n cynnal, neu y cynigir y bydd yn cynnal, yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi, ac â chorff llywodraethu (os oes un) yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi.

(5) Caniateir i gymeradwyaeth ddatgan mai dim ond os bydd digwyddiad a bennir yn y gymeradwyaeth yn digwydd erbyn dyddiad a bennir felly, y byddai’n dod yn weithredol.

(6) Caiff Gweinidogion Cymru, ar gais y Comisiwn, bennu dyddiad diweddarach erbyn pryd y mae’r digwyddiad y cyfeiriwyd ato yn is- adran (5) i ddigwydd.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 49

(7) Nid yw is-adran (1) yn atal cynigion rhag cael eu tynnu’n ôl drwy hysbysiad ysgrifenedig a roddir gan y Comisiwn i Weinidogion Cymru ar unrhyw bryd cyn iddynt gael eu cymeradwyo o dan yr adran hon.

(8) Nid yw’n ofynnol i gynigion i derfynu ysgol sy’n ysgol fach o fewn yr ystyr a roddir gan adran 56 gael unrhyw gymeradwyaeth o dan yr adran hon.

63G Penderfynu

(1) Pan na fo’n ofynnol i gynigion a gyhoeddir o dan adran 63D gael eu cymeradwyo o dan adran 63F, rhaid i’r Comisiwn benderfynu a ddylid gweithredu’r cynigion.

(2) Os na fydd penderfyniad o dan is-adran (1) wedi ei wneud cyn diwedd 16 o wythnosau gan ddechrau ar ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu, bernir bod y Comisiwn wedi tynnu’r cynigion yn eu hôl.

(3) Cyn diwedd 7 niwrnod gan ddechrau ar ddiwrnod ei benderfyniad o dan is-adran (1), rhaid i’r Comisiwn hysbysu’r canlynol am y penderfyniad—

(a) Gweinidogion Cymru;

(b) yr awdurdod lleol sy’n cynnal, neu y cynigir y bydd yn cynnal, yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi;

(c) corff llywodraethu (os oes un) yr ysgol y mae’r cynigion yn ymwneud â hi.

63H Gweithredu cynigion

(1) Mae cynigion sydd wedi eu cymeradwyo gan Weinidogion Cymru o dan adran 63F neu y penderfynwyd eu gweithredu gan y Comisiwn o dan adran 63G yn cael effaith fel petaent wedi eu cymeradwyo gan Weinidogion Cymru o dan adran 50 ar ôl iddynt gael eu gwneud—

(a) gan yr awdurdod lleol o dan ei bwerau i wneud cynigion i sefydlu, newid neu derfynu ysgolion, neu

(b) yn achos cynigion i newid ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol, gan y corff llywodraethu o dan ei bwerau i wneud cynigion i newid ei ysgol.

(2) Er gwaethaf unrhyw beth yn Rhan 1 o Atodlen 3 (cyfrifoldeb dros weithredu cynigion statudol), rhaid i’r awdurdod lleol sy’n cynnal yr ysgol o dan sylw gwrdd â’r gost o weithredu cynigion sydd wedi eu cymeradwyo o dan adran 63F neu y penderfynwyd eu gweithredu o dan adran 63G ac sy’n cael effaith fel a grybwyllir yn is-adran (1)(b).

63I Dehongli Pennod 3A

Yn y Bennod hon—

ystyr “y Cod” (“the Code”) yw’r cod ar drefniadaeth ysgolion a ddyroddir o dan adran 38(1);

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 50

ystyr “y Comisiwn” (“the Commission”) yw’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.”

Laura Anne Jones 164

Schedule 4, page 118, after line 3, insert—

‘( ) In section 71 (Welsh Ministers’ powers to restructure sixth form education)—

(a) in the heading, after “Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research’s”, and

(b) after “The Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”.

( ) In section 72 (consultation, publication and objections)—

(a) in subsection (1)—

(i) after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(ii) omit “the proposals” and insert “their own proposals”.

(b) after subsection (1), insert—

“(1A) Consultation under subsection (1) must include consultation with—

(a) any local authority that may be affected by the proposals, and

(b) the governing body of any maintained school that may be affected by the proposals.”

(c) in subsection (2)—

(i) after “The Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(ii) after “proposals” insert “they have”.

(d) in subsection (4), after “the Welsh Ministers” insert “in the case of proposals made by them or to the Commission for Tertiary Education and Research in the case of proposals made by it”

( ) In section 73 (determination by the Welsh Ministers)—

(a) in the heading, after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(b) in subsection (1)—

(i) after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(ii) in paragraph (a), omit “the” and insert “their own”,

(iii) in paragraph (b), omit “the” and insert “their own”.

(c) in subsection (2), after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”.

(d) in subsection (5), after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”.

(e) in subsection (6)—

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 51

(i) after “The Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(ii) after “their” insert “own”.

( ) In section 74 (form of implementation)—

(a) in subsection (1), after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(b) in subsection (3)—

(i) after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”,

(ii) in paragraph (a) after “modify” insert “their own”.

(c) in subsection (4), after “the Welsh Ministers” insert “or the Commission for Tertiary Education and Research”.

( ) After section 76 (further provision as to implementation) insert—

“76A Conflict of proposals

In the event that proposals are made under section 71 by both the Welsh Ministers and the Commission for Tertiary Education and Research which, wholly or in part, contain conflicting provisions, the proposals made by the Welsh Ministers will prevail and the proposal by the Commission for Tertiary Education and Research will be deemed withdrawn under section 73(6)”.”’.

Atodlen 4, tudalen 118, ar ôl llinell 3, mewnosoder—

‘( ) Yn adran 71 (pwerau Gweinidogion Cymru i ailstrwythuro addysg chweched dosbarth)—

( ) yn y pennawd, ar ôl “Gweinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”, a

( ) ar ôl “Gweinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”.

( ) Yn adran 72 (ymgynghori, cyhoeddi a gwrthwynebiadau)—

( ) yn is-adran (1)—

(i) ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”.

(ii) hepgorer “â’r cynigion” a mewnosoder “â’u cynigion eu hunain”.

( ) ar ôl is-adran (1), mewnosoder—

“(1A) Rhaid i ymgynghoriad o dan is-adran (1) gynnwys ymgynghori—

(a) ag unrhyw awdurdod lleol y gall y cynigion effeithio arno, a

(b) â chorff llywodraethu unrhyw ysgol a gynhelir y gall y cynigion effeithio arni.”

( ) yn is-adran (2)—

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 52

(i) ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”,

(ii) ar ôl “cynigion” hepgorer “a wneir” a mewnosoder “y maent wedi eu gwneud”.

( ) yn is-adran (4), ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “yn achos cynigion a wneir ganddynt hwy neu at y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn achos cynigion a wneir ganddo ef”.

( ) Yn adran 73 (penderfyniad gan Weinidogion Cymru)—

( ) yn y pennawd, ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”,

( ) yn is-adran (1)—

(i) ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”,

(ii) ym mharagraff (a), hepgorer “mabwysiadu’r cynigion” a mewnosoder “mabwysiadu eu cynigion eu hunain”,

(iii) ym mharagraff (b), hepgorer “tynnu’r cynigion” a mewnosoder “tynnu eu cynigion eu hunain”.

( ) yn is-adran (2), ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”.

( ) yn is-adran (5), ar ôl “Weinidogion Cymru” yn lle “ailystyried eu penderfyniad” rhodder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil ailystyried eu penderfyniad neu ei benderfyniad”.

( ) yn is-adran (6), ar ôl “Gweinidogion Cymru” yn lle “dynnu eu cynigion yn ôl ar unrhyw bryd cyn iddynt” rhodder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil dynnu eu cynigion eu hunain neu ei gynigion ei hun yn ôl ar unrhyw bryd cyn iddynt neu iddo”.

( ) Yn adran 74 (y ffurf weithredu)—

( ) yn is-adran (1), ar ôl “Weinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”,

( ) yn is-adran (3)—

(i) ar ôl “Gweinidogion Cymru” mewnosoder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil”,

(ii) ym mharagraff (a) ar ôl “addasu” hepgorer “cynigion” a mewnosoder “eu cynigion eu hunain”.

( ) yn is-adran (4), ar ôl “Gweinidogion Cymru” yn lle “benderfynu nad yw is-adran (2) yn gymwys i’r cynigion os ydynt wedi eu bodloni” rhodder “neu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil benderfynu nad yw is-adran (2) yn gymwys i’r cynigion os ydynt wedi eu bodloni neu os ydyw wedi ei fodloni”.

( ) Ar ôl adran 76 (darpariaeth bellach o ran gweithredu) mewnosoder—

“76A Gwrthdaro cynigion

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 53

Os caiff cynigion eu gwneud o dan adran 71 gan Weinidogion Cymru a chan y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil sy’n cynnwys, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, ddarpariaethau sy’n gwrthdaro, y cynigion a wneir gan Weinidogion Cymru fydd yn drech a bernir bod y cynnig gan y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil wedi ei dynnu yn ôl o dan adran 73(6)”.”’.

Laura Anne Jones 165

Schedule 4, page 118, leave out lines 7 to 20.

Atodlen 4, tudalen 118, hepgorer llinellau 7 hyd at 21.

Jeremy Miles 77

Schedule 4, page 118, after line 21, insert—

‘Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (anaw 4)

[ ] (1) The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 is amended as follows.

(2) In section 162 (arrangements to promote co-operation: adults with needs for care and support and carers), in subsection (4)—

(a) in paragraph (g), for “Part 2 of the Learning and Skills Act 2000” substitute “section 91, 96 or 102(1) of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022”;

(b) after paragraph (g) insert—

“(ga) the Commission for Tertiary Education and Research to the extent that it is discharging functions under section 92, 93, 94, 96 or 102(1) of the Tertiary Education and Research (Wales) Act 2022;”.’.

Atodlen 4, tudalen 118, ar ôl llinell 23, mewnosoder—

‘Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (dccc 4)

[ ] (1) Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn adran 162 (trefniadau i hyrwyddo cydweithrediad: oedolion y mae arnynt anghenion am ofal a chymorth a gofalwyr), yn is-adran (4)—

(a) ym mharagraff (g), yn lle “Ran 2 o Ddeddf Dysgu a Medrau 2000” rhodder “adran 91, 96 neu 102(1) o Ddeddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022”;

(b) ar ôl paragraff (g) mewnosoder—

“(ga) y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i’r graddau y mae’n cyflawni swyddogaethau o dan adran 92, 93, 94, 96 neu 102(1) o Ddeddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022;”.’.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – Rhestr o Welliannu wedi’u didoli Tertiary Education and Research (Wales) Bill - Marshalled list of Amendments 54

Laura Anne Jones 119

Section 145, page 81, line 27, leave out ‘the day after the day on which this Act receives Royal Assent’ and insert ‘1 January 2024’.

Adran 145, tudalen 81, llinell 30, hepgorer ‘drannoeth y diwrnod y caiff y Ddeddf hon y Cydsyniad Brenhinol’ a mewnosoder ‘ar 1 Ionawr 2024’.