Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill - Notice of Amendments – 21 June 2022
Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill - Notice of Amendments 1

HYSBYSIAD YNGHYLCH GWELLIANNAU NOTICE OF AMENDMENTS

Cyflwynwyd ar 21 Mehefin 2022 Tabled on 21 June 2022

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)

Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill

Rebecca Evans 1

Section 1, page 1, line 19, after ‘2(4)’, insert ‘, (5) and (6)’.

Adran 1, tudalen 1, llinell 21, ar ôl ‘2(4)’, mewnosoder ‘, (5) a (6)’.

Rebecca Evans 2

Section 7, page 5, line 3, leave out ‘not exceeding 5 years’ and insert ‘ending no later than 30 April 2031’.

Adran 7, tudalen 5, llinell 4, hepgorer ‘heb fod yn hwy na 5 mlynedd’ a mewnosoder ‘sy’n dod i ben heb fod yn hwyrach na 30 Ebrill 2031’.