Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) – Hysbysiad Ynghylch Gwelliannau Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill - Notice of Amendments 1

HYSBYSIAD YNGHYLCH GWELLIANNAU NOTICE OF AMENDMENTS

Cyflwynwyd ar 24 Mehefin 2022 Tabled on 24 June 2022

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)

Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill

Llyr Gruffydd 3

Section 6, page 4, after line 29, insert—

‘(2) A review under this section must include an assessment by the Welsh Ministers of alternative legislative mechanisms for making changes to the Welsh Tax Acts and regulations made under any of those Acts.’.

Adran 6, tudalen 4, ar ôl llinell 32, mewnosoder—

‘(2) Rhaid i adolygiad o dan yr adran hon gynnwys asesiad gan Weinidogion Cymru o fecanweithiau deddfwriaethol amgen ar gyfer gwneud newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru a rheoliadau a wneir o dan unrhyw un neu ragor o’r Deddfau hynny.’.

Llyr Gruffydd 4

Section 6, page 4, after line 29, insert—

‘(2) In undertaking a review under this section, the Welsh Ministers must consult Senedd Cymru and such other persons as they consider appropriate.’.

Adran 6, tudalen 4, ar ôl llinell 32, mewnosoder—

‘(2) Wrth gynnal adolygiad o dan yr adran hon, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â Senedd Cymru ac unrhyw bersonau eraill y maent yn ystyried eu bod yn briodol.’.