Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill - Groupings of Amendments – 30 June 2022
Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) - Grwpio Gwelliannau Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill - Grouping of Amendments 1

GRWPIO GWELLIANNAU GROUPING OF AMENDMENTS

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)

Welsh Tax Acts etc. (Power to Modify) Bill

Cyfnod 3 ar 5 Gorffennaf 2022 Stage 3 on 5 July 2022

Mae’r ddogfen hon yn nodi ym mha drefn y caiff y gwelliannau eu trafod ac unrhyw wybodaeth berthnasol yn ymwneud â’r gweithdrefnau sy’n berthnasol i bob grŵp. Nid yw’r rhestr hon yn disodli’r rhestr o welliannau wedi’u didoli, sy’n nodi’r gwelliannau yn y drefn y cânt eu gwaredu. Dylai’r rhestr hon gael ei darllen ar y cyd â’r rhestr o welliannau wedi’u didoli.

This document provides the order in which amendments will be debated and any relevant procedural information relevant to each group. This list does not replace the marshalled list, which sets out the amendments in the order in which they will be disposed of. This list should be read in conjunction with the marshalled list.

1. Cyfyngiadau ar ddefnyddio'r pŵer yn adran 1

Restrictions on use of the power in section 1 1, 5, 6

2. Dyletswydd i hybu ymwybyddiaeth y cyhoedd

Duty to promote public awareness 7

3. Adolygu'r Ddeddf

Review of the Act 8, 3, 4, 9

4. Y pŵer o dan adran 1 yn dod i ben

Expiry of the power under section 1 2, 10