Agriculture (Wales) Bill - Printing changes to the Bill as amended at Stage 3
Agriculture (Wales) Bill

Newidiadau Argraffu i'r Bil Amaethyddiaeth (Cymru) Printing Changes to the Agriculture (Wales) Bill

Mathau o newid/Types of Change En Change made to English Cy Change made to Welsh D Change made to both

Cynod 3 Y Bil Bill Stage 3

Rhif - No Math - Type Adran/ Atodlen* Tudalen* Llinell* Newid Argraffu a wnaed

Section/ Schedule* Page* Line* Printing Change Made

1 D Bil wedi'i ailrifo yn ôl y gofyn o

ganlyniad i'r gwelliannau a dderbyniwyd.

Bill renumbered as required as a consequence of amendments agreed.

2 D Croesgyfeiriadau wedi'u diweddaru yn ôl y gofyn o ganlyniad i'r gwelliannau a

dderbyniwyd.

Cross references updated where required as a consequence of amendments agreed.

Printing changes are changes to the text of a Bill for which amendments are not considered necessary. For example, errors in internal cross-referencing, that are typographical in nature or of simple punctuation. Clerks are responsible for making a judgement in each case.

Newid a wnaed i'r fersiwn Saesneg Newid a wnaed i'r fersiwn Gymraeg Newid a wnaed i'r ddwy fersiwn

Newidiadau argraffu yw newidiadau i destun Bil nad oes angen eu gwneud drwy welliannau. Er enghraifft, croesgyfeiriadau mewnol gwallus neu wallau o ran teipograffiaeth neu atalnodi. Y clercod sy'n gyfrifol am wneud penderfyniad ym mhob achos.

Page 1

3 D 2 2 28-37 Cyfeiriadau at adrannau wedi'u newid o ganlyniad i Welliannau 2 a 3. 2 2 27-34 Section references changed as a result of

Amendments 2 and 3.

4 D 2 2 36 Is-adran (3) newydd wedi'i mewnosod o ganlyniad i Welliant 4. 2 2 34 New subsection (3) inserted as a result of

Amendment 4.

5 D 8 7 17 Paragraff (o) newydd wedi'i ychwanegu at y rhestr yn is-adran (2) o ganlyniad i

Welliant 38. 8 7 17

New paragraph (o) added to the list in subsection (2) as a result of Amendment

38.

6 D 9 7 37 Is-adran (3) newydd wedi'i hychwanegu

o ganlyniad i Welliant 55 a'r is- adrannau eraill wedi'u hailrifo.

9 7 36 New sub-section (3) added as a result of

Amendment 55 and remaining subsections re-numbered.

7 Cy 24 18 26 Gwall teipograffyddol - y gair 'this'

wedi'i ddileu cyn y geiriau 'subsection (2)' (Bil fel y'i diwygiwyd gan Welliant 5).

24 18 26

Typographical error in the welsh version of the Bill only - the word 'this' has been

removed from before 'subsection 2' (Bill as amended by amendment 5).

8 D 24 19 6

Croesgyfeiriadau at adrannau yn adran 24(4) newydd wedi'u diweddaru o

ganlyniad i fewnosod adran 11 newydd gan Welliant 42.

24 19 6

Section cross references in new section 24(4) have been updated as a result of the

insertion, by Amendment 42, of a new section 11.

Page 2

9 D 33 25 17

Croesbennawd wedi'i newid i gyfeirio at adrannau 25 i 32 o ganlyniad i Welliant

47; cyfeiriadau at adrannau yn is- adrannau (1) a (4) o adran 25 hefyd

wedi'u newid o ganlyniad i dderbyn y Gwelliant hwn.

33 25 16

Cross-heading changed to refer to sections 25 to 32, as a result of Amendment 47;

section references in subsections (1) and (4) of section 25 also changed as a result of

this amendment passing.

10 D 40 34 11

Mae rhifo is-adran (2) wedi'i ddileu yn dilyn dileu is-adran (1) a (3) i (5) o'r

adran honno, a hynny gan Welliannau 25 a 27.

40 34 10

The numbering of subsection (2) was removed following the removal of the

remaining subsections (1) and (3)-(5) from that section, by Amendments 25 and 27.

11 D 44 40 27

Mae'r hanner colon ar ddiwedd adran 44(4)(b)(ii) wedi'i newid yn atalnod

llawn o ganlyniad i hepgor llinellau 17- 24 (is-adrannau 3-5) gan Welliant 31.

44 40 25

At the end of section 44(4)(b)(ii) the semi- colon is changed to a full stop as a result of

lines 16-23 (subsections 3-5) being left out by Amendment 31.

12 D 50 43 26 Mae'r holl gyfeiriadau at adrannau ac is-

adrannau yn y rhestr yn is-adran 7 wedi'u newid.

50 43 24 Changed all section and sub-section

references in the list in subsection (7), as a result of Amendment 36.

13 D 56 47 5 Rhestr paragraffau wedi'i newid i fynd o 'a' i 'd' o ganlyniad i Welliant 37. 56 47 5 Paragraph list changed to run from 'a' to 'd'

as a result of Amendment 37.

Page 3